ข้าพเจ้านายวิริยะ เกาะสูงเนิน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาประชาคม หมู่ 1 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานลงพื้นที่จัดทำโครงการพัฒนากระบวนการผลิตเสื่อกกแบบครบวงจรเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนากระบวนการผลิตเสื่อกกในชุมชน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 08.00-15.00 น. เริ่มกิจกรรม ดังนี้
เป็นการบรรยายเนื้อหาตาสินค้าและบรรจุภัณฑ์โดยวิทยากรทึ่เชี่ยวชาญ อาจารย์จากมาหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ถึงการสร้างแบรนสินค้าของกลุ่ม ชื่อสินค้าลักษณะเสื่อกกสีสันโดดเด่นลวดลายเป็นเอกลักษณ์และออกแบบลวดลายเสื่อกกใหม่ๆๆและได้แรกความคิดเห็นการพัฒนาสินค้าใหม่ๆและเพิ่มรายได้ในกลุ่มให้มากขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู