ข้าพเจ้านางสาวนิษฐา แกมกล้า ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ
ในส่วนของการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ติดต่อผู้นำชุมชนเพื่อในการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและขออนุญาติในการลงพื้นที่ในชุมชน ในการนัดหมายชาวบ้านในหมู่บ้านมาให้ข้อมูลพื้นฐาน ณ บ้านกระสัง บ้านน้อย บ้านอุดมธรรม ข้าพเจ้าเเละสมาชิกในกลุ่มได้สำรวจข้อมูลและเก็บข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนและแบบสอบถามผลกระทบเกี่ยวกับโควิด 19 ในการลงพื้นที่ปฎิบัติงานในครั้งนี้ได้ดำเนินการไปอย่างราบรื่น ผู้นำชุมชน อสม และชาวบ้านให้ความร่วมมือกับผู้ปฎิบัติงานเป็นอย่างดีมากมีความเป็นกันเอง ในเดือนเมษายนนี้ข้าพเจ้าได้อยู่ระหว่างเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะทั้ง 4 ด้านได้แก่ 1)ทักษะด้านได้แก่ภาษาอังกฤษ 2)ทักษะด้านดิทัล 3)ทักษะด้านการเงิน 4)ทักษะด้านด้านสังคม

                                                                              ผู้นำชุมชนและผู้ปฎิบัติงาน

สอบถามข้อมูลจากชาวบ้าน

อื่นๆ

เมนู