ดิฉัน นางสาวโสริยา แก้วสอน ประเภท บัณฑิตจบใหม่เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3) โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ส่วนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่ศาลากลางหมู่บ้านบ้านตะครองใต้ หมู่ 3 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ผู้นำชุมชนตำบลสูงเนิน ทั้ง 19 หมู่บ้านและกำนัน เพื่อที่จะทำการสำรวจและเก็บข้อมูลที่ได้จากผู้นำชุมชนในลำดับเริ่มต้นมาใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดของ อว. ได้ให้มาตามเอกสารที่แนบ 1

ในส่วนการลงพื้นที่ตามหมู่บ้านนั้น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ดิฉันได้เดินทางเข้าไปสำรวจพื้นที่ในหมู่บ้านและได้ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้นำชุมชนได้ประชาสัมพันธ์แจ้งลูกบ้านมาประชุมรวมตัวกันเพื่อที่จะง่ายต่อการเก็บข้อมูลและการเก็บแบบสอบถาม โดยการพูดคุยกับผู้นำชุมชน และ ประชาชนบ้านสีคิ้ว หมู่ 18 หลังจากลงชุมชนเก็บข้อมูลในหมู่ที่ 18 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนหมู่ที่ 12เพื่อที่จะได้ให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์กับลูกบ้านเพื่อที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลแบบสอบถามใน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บ้านป่ายาว หมู่ 12 ซึ่งการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ดิฉันได้ซักถามข้อมูลในแบบสอบถามอย่างละเอียดและครบตามหัวข้อ แบบสอบถาม ตามที่ทางส่วนกลางได้ให้มาอย่างละเอียด โดยมีเอกสารที่แนบมา ตามแบบฟอร์ม (01) และ (02)  และวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการลงพื้นที่ปักหมุด หาค่าพิกัด GPS ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัด และมีได้มีการติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตะครองใต้ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสูงเนินเพื่อที่จะขอข้อมูลเพื่อนำมาลงในแบบฟอร์ม (05) ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

             

อื่นๆ

เมนู