ข้าพเจ้านางสาวนิษฐา แกมกล้า ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ปฎิบัติงาน ณ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนและสำรวจผลกระทบโควิค-19 ข้าพเจ้าได้เห็นวิถีชีวิตสังคมเมืองมีความเร่งรีบส่วนใหญ่ค้าขายต่างคนต่างอยู่ถ้าเทียบกับสังคมชุมชนนอกอำเภอส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีวิถีชีวิติที่เรียบง่ายเรื่อยๆพึ่งพาอาศัยกันบริเวณบ้านจะไม่มีรั้วคั้นเเละปัญหาเเต่ละชุมชนก็จะเเตกต่างกันไปตามบริบทของเเต่ละชุมชน การบริหารจัดการต่างๆเป็นไปตามบริบทชุมชนเช่นกัน ปัญหาชุมชนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นเรื่งของการจัดการขยะ ระบบระบายน้ำตลอดจนมลพิษทางอากาศเป็นต้น ส่วนชุมชนในชนบทปัญหาที่พบคือปัญหาถนนที่ชำรุด น้ำประปาส่วนภูมิภาคที่ยังเข้าไม่ถึงทุกครัวเรือน ไฟฟ้าขัดข้องบ้างตลอดจนปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับการจัดการอย่างเด็ดขาด นอกจากงานที่ปฎิบัติในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชนต่างๆที่ได้รับมอบมายแล้ว ข้าพเจ้าได้ลงข้อมูลที่ได้สำรวจมาลงในระบบออนไลน์เเละได้รับการเข้าอบรบเพิ่มทักษะ4 ด้าน เเละสอบผ่านทุกทักษะเรียบร้อยเเล้ว

เปิดรูปภาพ

ผู้นำชุมชนและผู้ปฎิบัติงานร่วมถ่ายภาพ

 

อื่นๆ

เมนู