1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง
  4. MSO1(1)บทความประจำเดือนธันวาคม ลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยหลุมธนาคารน้ำใต้ดิน ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

MSO1(1)บทความประจำเดือนธันวาคม ลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยหลุมธนาคารน้ำใต้ดิน ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวนิษฐา แกมกล้า ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของการรายงานการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ในการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ดำเนินการปฎิบัติงานในการลงพื้นที่โดยได้ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการขออนุญาติเข้าพื้นที่ในชุมชนและนัดหมายชาวบ้าน ต่อมาข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของหลุมธนาคารน้ำใต้ดินกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ณ หมู่13บ้านสำโรง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่ตรวจหลุมธนาคารน้ำใต้ดินครั้งนี้ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้แก้ไขหลุมธนาคารน้ำใต้ดินที่ไม่เรียบร้อยและมีปัญหาเนื่องจากหินที่ใช้ทำธนาคารน้ำใต้ดินมีดินผสมปนอยู่มากมายทำให้ดินลงไปทำให้ตันช่องอากาศและน้ำไม่สามารถลงไปในหลุมได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ข้าพเจ้าและสมาชิกพร้อมอาจารย์ผูตรวจหลุมจึงต้องแก้ไขและอาจารย์ได้อธิบายให้ความรู้ถึงประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดิน ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมเเนะนำพืชที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ที่ได้ไปทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการพื้นที่นั้นๆ

การดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นอาจมีอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแต่คณะผู้ดำเนินงานก็ได้ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆสามารถผ่านไปได้ด้วยความสามัคคีมีจิตอาสาในการทำงานทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นจนประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู