1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MSO2 : ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค้นหาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนตำบลลำดวน การออกแบบลวดลายและการแปรรูปผ้า ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

MSO2 : ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค้นหาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนตำบลลำดวน การออกแบบลวดลายและการแปรรูปผ้า ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวสุวิมล ระดมบุญ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์                หลักสูตร:การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชมและกระจายรายได้ในตำบลลำดวน MSO2

วันที่ 5  เดือนพฤษภาคม 2564 นายประสาน  บรรจถรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนให้เกียรติเป็นประธาน   ในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ค้าหาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนตำบลลำดวน ออกแบบลวดลายและไอเดียในการแปรรูปผ้า ซึ่งอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานผู้ปฎิบัติงานได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผ้าทอตำบลลำดวน ทั้งหมด 7 กลุ่ม โดยมีวิทยากร อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รวมฤทธิ์ ร่วมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้  โดยท่านวิทยากรได้ให้ความรู้ ในการเพิ่มทักษะการออกแบบลวดลายผ้าทอโดยใช้กระดาษกราฟ การพัฒนาและออกแบบผ้าทอพื้นบ้าน โดยใช้เทคนิคการออกแบบด้วยกราฟ ช่วยในการออกแบบลายผ้า ช่างทอผ้าสามารถออกแบบลวดลายผ้า ให้เห็นภาพรวมลวดลายผ้าได้ก่อนการทอผ้าจริง

 

โดยมีกิจกรรมให้แต่ละกลุ่มทอผ้าสร้างอัตลักษณ์ออกแบบลวดลายผ้าทอของกลุ่มขึ้น โดยมีแรงบาลดาลใจในการออกแบบลวดลายผ้าของแต่ละกลุ่มทอผ้าคือดอกไม้ประจำตำบล คือ ดอกลำดวน เพื่อบ่งบอกถึงเทคนิคที่ใช้ทอผ้าและบ่งบอกถึงลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลลำดวน การประดิษฐ์ลวดลายนั้น นับว่าเป็นศิลปะการทอผ้าที่มีลวดลายงดงามมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง  มีรูปแบบลวดลายงดงามของธรรมชาติ เป็นเรื่องราวของดอกไม้

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ผ้าไหมของชาวตำบลลำดวนสู่ไอเดียการแปรรูปผ้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพานิช โดยได้รับความรู้และไอเดียการแปรรูปผ้า จากวิทยากรรับเชิญอีกท่านหนึ่ง คือ คุณสุริสา มุ่งดี โดยท่านได้ให้ไอเดียในการนำผ้าไหม มาแปรรูปเป็นกระเป๋า หมวก และอื่นๆ อีกมากมาย  เพื่อเป็นการเผยแพร่และอนุรักษณ์ความเป็นเอกลักษณ์ผ้าไหมของตำบลลำดวน ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยดึงความเป็นอัตลักษณ์ของผ้าไหมตำบลลำดวนผ่านงานสร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มช่องทางโอกาสการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในเชิงพาณิชย์

อื่นๆ

เมนู