ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรร่วมกับทีมงานจีด้า

ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาว วันวิสาข์ ฤทธิทิศ ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบล ประเภท

ประชาชน ในเดือน พฤศจิกายน นี้ ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่สำรวจพื้นที่ทำการเกษตรประเภทอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักซึ่งมีผลผลิตทางการเกษตรมากมาย เช่น มันสำปะหลัง ขนุน มะม่วง ลำไย

 

ข้าวโพด แต่ยังประสบปัญหาเรื่องราคาสินค้า ซึ่งทำให้ชาวสวนมีความกังวลเป็นอย่างมากในการผลิตสินค้าในแต่ละปี และเห็นปัญหาของชุมชนและได้ทำการประชุมเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรซึ่งมีอยู่แล้วในพื้นที่ของชุมชนเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนใน 6 รูปแบบ ของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเตรียมนำเสนอผู้นำชุมชนภายในเดือน พฤศจิกายนนี้เพื่อเลือก 1 โครงการที่จะเป็นเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ในชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู