ข้าพเจ้านางสาววันวิสาข์ ฤทธิทิศ ประเภท ประชาชน กลุ่ม MSO6ต.โคกมะม่วงอ.ปะคำจ.บุรีรัมย์

การสร้างเสริมสุขภาพ มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของบุคคลทุกคนที่ต้องการเป็นคนมีสุขภาพดี การมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์จะเป็นทุนในการประกอบกิจกรรมและภารกิจในชีวิตประจำวัน ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกันจัดกิจกรรมด้านสุขภาพในรูปของชมรมด้านสุขภาพครอบคลุมทุกชุมชน

๑. ส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มอายุ ออกกำลังกาย วันละ ๓o นาที อย่างน้อย ๓ วันต่อสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอ

๒. ส่งเสริมให้คนในชุมชนเลือกซื้อและบริโภค อาหาร ที่สะอาดมีคุณค่า และปลอดสารปนเปื้อน

๓. ส่งเสริมให้คนในชุมชนสร้าง อนามัย สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อความสะอาดปลอดภัยของที่อยู่อาศัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ

๔. ส่งเสริมให้คนในชุมชนมี อารมณ์ ที่ดี และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในชมรมต่างๆ เช่น ชมรมสร้างสุขภาพของวัยทำงาน เพื่อการมีสุขภาพจิตที่ดีและแจ่มใส

๕. ส่งเสริมให้คนในชุมชนปลอดโรค อโรคยา โดยเฉพาะโรคที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตในลำดับแรกๆคือ มะเร็ง หัวใจ เบาหวาน

๖. ส่งเสริมให้คนในชุมชนลด ละ เลิก อบายมุข เพื่อลดปัญหาสุขภาพที่เกิดจาก บุหรี่ สุรา สารเสพติดและการพนันในชุมชน

การเตรียมความพร้อมการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัยศึกษาคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุข สำรวจและกำหนดบริเวณพื้นที่ และพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง ออกแบบและเผยแพร่มาตรการการใช้สถานที่ร่วมกันอย่างปลอดภัย

อื่นๆ

เมนู