• ข้าพเจ้านางสาววันวิสาข์ ฤทธิทิศ ประเภท ประชาชน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค(COULD-19)ดังกล่าวส่งผลกระทบให้ระบบเศรษฐกิจหดตัว อย่างรุนแรงประกอบกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดทำให้สถานประกอบการจำนวนมากปิดกิจการชั่วคราวแรงงาน ลูกจ้าง และผู้ประกอบอาชีพอิสระอยู่ในภาวะว่างงานถือเป็นภัยพิบัติสาธารณะที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนและส่งผลกระทบต่อรายได้คุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากซึ่งกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้จัดการการเก็บข้อมูลผ่านระบบรายงานข้อมูลผู้เดืนทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมนุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโค

วิด2019(COULD-19)(Thai QM)มีข้อมูลผู้เดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน กว่า  1,197,625คนและมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด2019(COULD-19)จำนวน1.4ล้านคน(ข้อมูลอ้างอิง ณ.5มิ.ย.63

อื่นๆ

เมนู