ทุ่งหญ้าที่เขียวขจีบวกกับพื้นดินที่กลับมาฟื้นฟูจากความแห้งแล้งและปัญหาน้ำขังที่ถูกแก้ปัญหาด้วยโครงการธนาคารน้ำใต้ดินทำให้ยิ่งเห็นว่าโครงการที่ทางคณะทีมงานได้นำมาพัฒนาให้กับชุมชนนั้นมีประโยชน์ที่เห็นได้จริงเชิงประจักษ์เปรียบเหมือนการพลิกฟื้นแผ่นดินให้กลับมามีชีวิตชีวาและใช้ประโยชน์ได้มากกว่าที่เป็นอยู่เพราะการทำธนาคารน้ำใต้ดินนั้นทำให้พื้นที่โดยรอบเกิดความชุ่มชื้น และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสารอาหารต่างๆที่มีประโยชน์ต่อพืชพรรณทางการเกษตรทำให้แปลงเกษตรที่มีการทำธนาคารน้ำใต้ดินนั้นเกิดผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมจากคำกล่าวที่ว่าดินดีน้ำดีผลผลิตย่อมดีตามส่งผลให้รายได้ของประชากรในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินตลอดระยะเวลา 11 เดือนที่ผ่านมาทางคณะได้มีการเร่งพัฒนาพื้นที่โดยการทำธนาคารน้ำใต้ดินอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงถึงแม้จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็ตามแต่ทางคณะทีมงานก็ได้เห็นประโยชน์ของพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่เป็นหลักจึงเริ่มดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ข้อปฏิบัติข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุขและผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาด ของโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ การทำงานในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นอาจมีอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแต่คณะผู้ดำเนินงานก็ผ่านมาได้ด้วยความสามัคคีที่เกิดขึ้นในหมู่คณะร่วมแรงร่วมใจกันทำงานจนประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทั้งนี้ข้าพเจ้าหวังว่าโครงการธนาคารน้ำใต้ดินนั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชากรในพื้นที่ไม่มากก็น้อย

 

อื่นๆ

เมนู