ข้าพเจ้า นางสาวเนตรนภา หมวกไธสง  ประเภทนักศึกษา MS03 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ) เป็นโครงการเพื่อช่วยผู้ที่ว่างงานอันเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง ธันวาคม  2564 โดยปฎิบัติงานในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งสิ้น 18 ชุมชน ในหัวข้อการบริหารจัดการขยะในชุมชน

เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึง ธันวาคม  2564 โดยปฎิบัติงานในพื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งสิ้น 18 ชุมชน ในหัวข้อการบริหารจัดการขยะในชุมชน  โดยมีแนวทางการทำงานดังนี้

1.จัดตั้งทีมงาน ประชุมสร้างความเข้าใจในการทำงาน

2.ศึกษาข้อมูล ลงพื้นที่ พบผู้นำชุมชน 18 ชุมชน

3.วิเคราะห์ข้อมูล PESTEL&SWOT

4.วางแผน ประชุมตามเด็นต่างๆ

5.ลงมือปฏิบัติการ ลงพื้นที่จัดการรอบทำกิจกรรม

6.ประเมินผลงาน สรุปผลการทำงานและประเมินการดำเนินงาน

8.เผยเเพร่ผลงานต่อยอดองค์ความรู้

ในเดือนมีนาคม – มิถุนายน ได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล กรอกข้อมูลลงในระบบ การประสานงานกับผู้นำในชุมชนและข้อมูลการจัดการขยะตามชุมชนที่รับผิดชอบ และได้มีการจัดอบรมการSWOT

ในเดือนสิงหาคม ได้รับมอบหมายงานในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์นั้น โดยได้แบ่งให้ทำเป็นงานคู่ และกลุ่มเราเลือกทำกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก

ในเดือนกันยายน ได้รับมอบหมายให้ศึกษาเรื่องปุ๋ยหมักจากเศษขยะจากอาหาร จากพืช และใบไม้แห้งเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชนที่ยังไม่ได้เคยทำปุ๋ยหมัก ทางกลุ่มเราจึงต้องลงสำรวจพื้นที่ว่ามีชุมชนไหนบ้างที่เรารับผิดชอบยังไม่ได้ทำปุ๋ยหมัก

ในเดือนตุลาคม ได้รับมอบหมายงานให้ไปแปรรูปขยะจากกระป๋องและกล่องนมเพื่อเพิ่มมูลค่าซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำกลุ่มละ7ชิ้น และเราทางกลุ่มที่1 ได้นัดประชุมพูดคุยเรื่องงานในการทำงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาได้มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มทำต้นแบบตะกร้ากลุ่มละ4แบบ

ในเดือนพฤศจิกายน ได้มีการจัดการอบรมแนะนำการทำตะกร้าจากกระป๋องเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนในการเพิ่มรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และเป็นสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนและในเดือนธันวาคมมีการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเพิ่มเติม

ขอขอบคุณโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ที่ได้สร้างงานสร้างอาชีพให้กับนักศึกษา บัญฑิตใหม่ และประชาชน ให้มีรายได้และฝึกปฎิบัติงานให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และหวังว่าทุกคนจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีรายได้และสร้างอาชีพให้ชุมชนได้

https://youtu.be/4vjU0SDiF-k

อื่นๆ

เมนู