ข้าพเจ้านางสาวอรุณรัตน์ การกระสัง ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทนักศึกษา ประจำตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ในการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล Community Big Data (CBD) โดยมีการเก็บข้อมูลลงใน Application U2T และสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ในการวางแผนดำเนินงาน ข้าพเจ้าได้สอบถามไปยังชาวบ้านถึงความประสงค์จะทำธนาคารน้ำใต้ดินและได้ทำการขออนุญาติเจ้าบ้าน ซึ่งเจ้าบ้านให้ความร่วมมืออย่างดี ในการเตรียมลงพื้นที่ปฏิบัติข้าพเจ้าได้ทำการประสานงานกับครัวเรือนที่จะทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อปรึกษาเรื่องการหาอุปกรณ์ เตรียมอุปกรณ์ และแรงงานที่จะต้องใช้ในการขุดหลุมและลงอุปกรณ์เพื่อง่ายต่อการขนย้ายอุปกรณ์และปฏิบัติงาน

 วันที่ 15 พฤศจิกายน 25564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยในการลงปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นไปอย่างระมัดระวังเนื่องจากอยู่ในช่วงแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID 2019) โดยข้าพเจ้าได้เว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา 

ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่13 และชาวบ้านที่อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทำให้การทำธนาคารน้ำใต้ดินครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

 

                    

 

                   

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล Community Big Data (CBD)

 

                     

 

                     

ลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดิน

อื่นๆ

เมนู