โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือ “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน แก้ปัญหาความยากจน โดยจะเริ่มดำเนินการใน 3,000 ตำบล และจะเกิดการจ้างงานกว่า 60,000 คน รวมทั้งจะขยายผลเพิ่มไปในพื้นที่อีก 4,900 ตำบล เพื่อให้การดำเนินโครงการครอบคลุมรวม 7,900 ตำบลทั่วประเทศ และจะมีการจ้างงานกว่า 150,000 คน โดยมีมหาวิทยาลัยกว่า 80 แห่ง ดำเนินการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในแต่ละพื้นที่ ในการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ช่วยยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตำบล ผ่านการจ้างงานนิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ รวมถึงประชาชนในพื้นที่     ที่จะเข้าไปช่วยในการพัฒนาตำบลๆ สามารถยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลที่สามารถนำไปสู่การลดปัญหาความยากจนอย่างมีเป้าหมายชัดเจน

ดิฉัน นางสาวปนิดา ศรีโสภา นักศึกษา เป็นผู้รับจ้างงาน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามหลักสูตรของโครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3) โดยเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานทีมงานพี่ ๆ บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนในพื้นที่ และอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.0–12.00 น. ที่หมู่บ้านบ้านตะครองใต้ หมู่ 3 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ผู้นำชุมชนตำบลสูงเนิน ทั้ง 19 หมู่บ้านทำการสำรวจบริบทชุมชน    เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงานพี่ ๆ บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนในพื้นที่ และอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อเก็บแบบสอบถาม และได้ทำการหาค่าพิกัด GPS ทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดจากเอกสารแนบ 1 ทั้งโดยการพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านและประชาชนของทั้งสองหมู่บ้าน  ให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ

การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลในลำดับเริ่มต้นเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดของ อว. ในการนี้ดิฉันได้รับหน้าที่นำข้อมูล 01 และ 02 มากรอกข้อมูลลงในระบบให้เรียบร้อย

จากการทำงานเดือนแรกของดิฉันก็ค่อนข้างที่จะเร่งรัดในหลายหลายอย่างเนื่องจากเราเป็นนักศึกษาซึ่งช่วงนี้งานของสาขาวิชาที่เราเรียนก็เยอะและเป็นช่วงของการที่จะสอบปลายภาคแต่ดิฉันก็ไม่ได้ทิ้งการทำงานในส่วนนี้และยังคงปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพอีกทั้งคอยให้กำลังใจทีมงานที่เข้ามาปฎิบัติหน้าที่ในตำบลสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคน

 

อื่นๆ

เมนู