1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ
  4. ลงพื้นที่แจกไข่และสาธิตการทำแยมจากมัลเบอร์รี่ให้กับชาวบ้าน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่แจกไข่และสาธิตการทำแยมจากมัลเบอร์รี่ให้กับชาวบ้าน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันนางสาวภัทราภรณ์ นาแซง ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา รับผิดชอบในพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทางคณะผู้ทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ไปยังตำบลหนองบัวอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ในภารกิจ ในภารกิจการสาธิตและศึกษาวิธีการทำแยมจากมันเบอร์รี่ให้กับชาวบ้าน ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมกันเป็นอย่างมากและ ในตอนท้ายเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19  ทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้แจกของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน เช่น ไข่

และชาวบ้านและชาวบ้านได้ความรู้จากการทำแยมและสามารถนำไปสร้างรายได้ได้

 
https://youtu.be/Ni6PzcHYUY4

 

 

อื่นๆ

เมนู