ดิฉันนางสาวภัทราภรณ์ นาแซง ประเภทนักศึกษา คณะผู้ทำงานของ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

การทำงานประจำเดือนสิงหาคมนี้ เนื่องจากมีสถานการณ์ โควิด-19 ร้ายแรงจึงทำให้ประชาชนส่วนมากขาดรายได้และเมื่อขาดรายได้ก็ไม่สามารถมี มีค่าของชีพหรือซื้อของอุปโภคบริโภคมาใช้จ่ายในครอบครัวซึ่ง คณะผู้จัดงานจึงได้ลงพื้นที่และเดินทางไปที่ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์และได้ และได้ขออนุญาตทางผู้ใหญ่บ้านและ องค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะขอใช้สถานที่ในการอบรมและได้ และได้แจกขออุปโภคบริโภคให้แก่ชาวบ้านในบริเวณชุมชนนั้น อันอันดับแรกพวกคณะผู้จัดงานได้ให้ถามผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับรู้ข่าว ก่อนเข้าหอประชุมคณะผู้จัดทำก็ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิและใช้เจลกอฮอร์ให้กับชาวบ้าน ได้ได้มีการเว้นระยะห่างในการนั่งของชาวบ้านในชุมชนพอชาวบ้านมาครบทางคณะผู้ทำงานได้มีการแจกไข่ของอุปโภคบริโภคต่างๆให้กับชาวบ้าน

ผู้ทางคณะผู้ทำงานได้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการลงพื้นที่แจกจ่ายของอุปโภคบริโภค ในครั้งนี้และขอให้สถานการณ์ โควิด-19 หายไปเร็วเร็วด้วยค่ะ

https://youtu.be/_6wDi0JHkCg

 

อื่นๆ

เมนู