BURIRAM RAJABHAT UNIVERSITY  TO TAMBON : BRU2T

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

หลักสูตร: MS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ : MS04กิจกรรมการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม ในโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวพรสุดา แก้วชนะ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

″สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวพรสุดา แก้วชนะ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร MS04ตำบลสวายจีก ผู้เข้าร่วม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงอุดมศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม″

เมื่อวันที่6 เดือนธันวาคม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ หัวหน้าโครงการ ร่วมชี้แจงวางแผนการดำเนินงานภายในเดือนธันวาคม๙ ซึ่งได้จัดการอบรมการใช้ผ้ากาวเพื่อให้เกิดความแข็งแรง และได้ชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงผลงานในโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมพื้นบ้านเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุนชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อีกทั้งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการโชว์ผลงานที่สมาธิกได้ตัดเย็บแบบตามใจตามสไตส์ตัวเอง ในการทำงานและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตาม เป้าหมาย และแนวทาง ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยการอบรมได้เชิญวิทยากรเข้าร่วมอบรมและเรียนรู้

วิทยากรรับเชิญ

1.นางสมจิต ไชยสุวรรณ์
2.อาจารย์อุดม อาญาเมือง
3.คุณอริยพล กลองชัย
4.คุณปรารถนา อาญาเมือง

 

รูปภาพการปฎิบัติงานและการอบมการตัดเย็บให้แก่สมาธิกตำบลสวายจีก

 

การดูแลการตัดเย็บเสื้อผ้าของสมาธิกในกลุ่ม

สมาธิกผู้รับผิดชอบ นางสำรวน แก้วชนะ หมู่ที่1 บ้านสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ลักษณะเด่นของเสื้อ

ประโยชน์ของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เพื่อป้องกันความร้อนหนาว บ่งบอกถึงฐานะทางเศรษฐกิจ บ่งบอกอาชีพของผู้สวมใส่ ตลอดจนเสริมสร้างบุคลิกภาพและสะท้อนวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มให้สง่างามถูกกาลเทศะ การแต่งกายสามารถบอกถึงค่านิยมและการเสริมสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของในชุนชน

คุณสมบัติของผ้าตามวัตถุประสงค์ที่ต้องใช้ เช่น เสื้อผ้าใส่ทำงาน ใส่ไปเที่ยว ไปงานวัด งานบุญ
เสื้อผ้าใส่ลำลองอยู่ในบ้าน เหล่านี้ควรเลือกผ้าที่เหมาะสม ดูเรียบร้อยมีความเป็นไทยและเป็นเอกลักษณ์ของชุนชน

 

อื่นๆ

เมนู