1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ ศักยภาพข้อมูล ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

MS02 : การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ ศักยภาพข้อมูล ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ชื่อเรื่อง การประเมินศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาลัย 1 ตำบล
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้า นาย พฤฒิธร  มีชั้นช่วง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน หมู่ที่11 บ้านบุ      ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 1 – 17 มีนาคม 2564 ตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ หมู่ 11 บ้านบุ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน ข้าพเจ้าได้ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา

ก่อนที่จะดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจชุมชน ข้าพเจ้าได้ขออนุญาตผู้นำชุมชน คือผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 จากการสอบถามผู้นำชุมชนส่วนใหญ่คือเกษตรกร พืชเศรษฐกิจของชุมชนคือ ปลูกข้าวเพื่อจัดจำหน่าย โดยเป็นพ่อค้าคนกลางเอง คนในชุมชนส่วนใหญ่จึงทำนาเป็นหลักในการเลี้ยงชีพ และพืชผักสวนครัวอื่น ๆ ที่ดินทำกินของคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ความต้องการของคนในชุมชนคือต้องการแหล่งน้ำบาดาลไว้อุปโภคบริโภค

จากการสำรวจพบว่า 

จุดแข็ง จุดอ่อน
– สินค้ามีคุณภาพดีความชำนาณการของบุคลากร

– บรรจุผลิตภัณฑ์ทั้นสมัย

– มีความแข็งแกร่งของตราสินค้า

– ต้นทุนการผลิตสินค้าต่ำ

– มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง

– เงินทุนไม่เพียงพอ

– ต้นทุนการผลิตสูงจำนวนแรงงานไม่พอ

– ช่องทางการจำหน่ายไม่เพียงพอ

– ไม่มีงบประมาณในการโฆษณา

 

 

โอกาส อุปสรรค
– การแข่งขันยังมีน้อยคู่แข่งขันเลิกกิจการ

– จำนวนผู้บริโภคมีจำนวนมากข้น

– ทัศนคติที่ดีต่อสินค้าของผู้บริโภค

– มีคนกลางที่ช่วยเหลือจัดจำหน่ายมาก

– เทคโนโลยีหรือวิชาการใหม่ที่เอื้ออำนวยประโยชน์ธุรกิจ

– ราคาต้นทุนวัตถุดิบและอุปกรณ์สูงขึ้น

– มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใหม่

– สินค้าถูกกดราคาจากคนกลาง

– จำนวนผู้บริโภคลดน้อยลง

 

ดังนั้นข้าพเจ้าได้สอบถาม คุณชนะชัย เชยรัมย์  ท่านเป็นผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง ท่านได้กล่าวว่า : ทางชุมชนเราได้มีการจัดโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ,ชุมชนนวัตวิถี OTOP ,ชุมชนท่องเที่ยว ,ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ,เลี้ยงจิ้งหรีด ,      มีน้ำประปาเป็นของชุมชนตัวเอง , สถานที่ราชการ ได้แก่ อบต. , โรงเรียน , สถานีตำรวจ , ศูนย์การเรียนรู้ กศน. , โฮมสเตย์ , ประเพณีโกนตา , ศาลาทรงงานพระพันปี , การอบรมส่งเสริม OTOP ได้แก่ เลี้ยงจิ้งหรีด , ทอผ้าไหม ,เกษตรผสมผสาน , ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม , การทำขนม เป็นต้น

ข้าพเจ้าจึงเห็นสมควรว่า : ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชน ได้แก่ เลี้ยงไหม , เลี้ยงจิ้งหรีด  เพื่อทำเป็นอาหารหรือน้ำพริกจิ้งหรีด ในหมู่ที่ 11 ซึ่งคนในชุมชนได้นำมาแปรรูป โดยข้าพเจ้าได้เล็งเห็นว่า ผลิตภัณฑ์จากการทำน้ำพริกจิ้งหรีดสามารถเป็นสินค้า OTOP ที่สร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้คนในชุมชนได้เป็นอย่างมาก เพียงแต่ชุมชนยังขาดความรู้เรื่องการตลาดและการพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายและเป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป หากทางมหาวิทยาลัยและคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้ามาส่งเสริมและช่วยเหลือคนในชุมชน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์ของตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จะต้องเป็นที่รู้จักและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้อย่างแน่นอน

อื่นๆ

เมนู