ข้าพเจ้า นายรณกร ทองนำ  ประเภท นักศึกษา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน
โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการ ดังนี้ 1.อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 2.อาจารย์วณิชา แผลงรักษา
3.อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และ 4.ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ 

พร้อมทั้งคณะผู้ปฏิบัติงานจำนวน 20 คน ประกอบไปด้วย นักศึกษา 5 คน บัณฑิตจบใหม่ 10 คน และประชาชน 5 คน
—————————————————————————————————————————————————————————

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์บ้านกระเจา ตำบลลำดวนอำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ทางทีมงานU2t ตำบลลำดวนได้ทำปรับภูมิทัศน์บ้านกระเจา ตำบลลำดวนอำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการนำต้นดาวเรืองจำนวน 180 ต้น มาจัดเรียงให้สวยงามบริเวณถนน

 

กิจกรรมคืนข้อมูลสู่ชุมชน
ในวันเสาร์ที่ 11 มีการจัดกิจกกรรมคืนข้อมูลให้แก่ชุมชน โดยให้ทีมงานตำบลลำดวนลำเสนอข้อมูลการสรุปผลการพัฒนาตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการแบ่งงานดังนี้

โดยมีการประชุมผ่านทาง google meet ซึ่งหลังจากแบ่งกลุ่มและหน้าที่ในการทำงานแล้ว ก็ให้ทำเป็นสื่อ Power point เพื่อนำมานำเสนอต่อชาวบ้านตำบลลำดวน ในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564

นอกจากนี้มีการทำข้อมูลส่วนที่ 5 ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีการสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการทำงานดังนี้

ก่อนที่ข้าพเจ้านั้นจะได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานนั้น ก็มีการอบรมความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ผ่านการอบรมออนไลน์ โดยข้าพเจ้าได้รับความรู้จากการอบรมทักษะต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย รายวิชาด้านดิจิทัล ได้แก่ เครื่องมือ Cloud-Based ศตวรรษ 21 เพื่อชีวิตประจำวัน และเทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล โดยได้ทราบถึงการสร้างสรรค์ดิจิทัล รายวิชาด้านภาษาอังกฤษ โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษพื้นฐาน ทำให้มีความเข้าใจในพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น รายวิชาด้านสังคม Social Literacy ได้แก่ การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสาร ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน และ การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมืออาชีพ ทำให้ได้รับความรู้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รายวิชาด้านการเงิน ได้แก่ ห้องเรียนนักลงทุน 24 ชั่วโมง : มือใหม่ลงทุนหุ้น ทำให้ได้ทราบเกี่ยวกับ การลงทุนในหุ้นสำหรับมือใหม่
นอกจากนี้ในการทำงาน ลงพื้นที่ ในตำบลลำดวน ก็ได้รับความรู้ต่าง ๆ โดยจากการสังเกตและลงพื้นที่ ก็ทำให้ได้รับทักษะการพูดคุยและสื่อสารจากการที่ได้ไปเก็บข้อมูลจากชาวบ้านในตำบลลำดวน ทำให้ได้ทราบว่าตำบลลำดวนมีการทำการเกษตร ซึ่งก็คือการทำนาเป็นอย่างมาก อีกทั้งในตอนที่ทีมงานตำบลลำดวนได้ทำการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ชาวบ้าน ก็ทำให้ได้รับความรู้จากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ได้เรียนรู้การยกระดับผ้าไหม การสร้างลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลลำดวน และการแปรรูป ได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์มากขึ้น จากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการออกแบบลวดลายอัตลักษณ์ แล้วก็ยังได้ได้เรียนรู้ในการทำผ้าไหม ตั้งแต่การฟอกผ้าไหม ย้อมผ้าไหม ให้ได้สีสันสวยสด และได้เรียนรู้วิธีการทำน้ำยาซักผ้าไหม ทำให้สีไม่ตก และสามารถอบน้ำยาผ้าไหมได้ จากกิจกรรมยกระดับสินค้าเเละพัฒนาส่งเสริมผ้าไหม
ได้เรียนรู้การทำเจลแอลกอฮอล์ และสบู่เหลวล้างมือ โดยได้นำพาชาวบ้านหมู่ต่าง ๆ ในตำบลมาร่วมกันทำ
และยังได้ทราบว่าตำบลลำดวนมีวัตถุดิบ และอาหารพื้นถิ่นอะไรบ้าง จากการศึกษาพูดคุยกับสมาชิกในกลุ่ม
และสุดท้ายก็ได้เรียนรู้การทำการแปรรูปพวงกุญแจจากเศษผ้าไหม และการทำเข็มกลัด จากกิจกรรมการทำเข็มกลัดหรือพวงกุญแจจากผ้าไหมเหลือใช้ เพื่อเป็นกาส่งเสริมชาวบ้านให้ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นสืบต่อไป

อื่นๆ

เมนู