ข้าพเจ้านางสาว สุกัญญา นุชาญรัมย์ ประเภทประชาชน ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

   

หลักสูตร : กิจกรรม​ ปรับภูมิทัศน์​ทางเข้าบ้านกระเจา​ ร่วมกัน​ ปลูกต้นไม้ทำความสะอาด​ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ได้ลงพื้นที่กับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ใน ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดำเนินมาถึงโค้งสุดท้ายของโครงการแล้ว ในเดือนนี้เราได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานและลงพื้นที่ไปสำรวจข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆในชุมชนเพื่อนำมาประกอบกับการทำโครงการ ทางทีมงานและจิตอาสาชาวบ้านกระเจา ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองในโครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้ ดอกดาวเรือง ดอกทองอุไร ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ.บริเวณชุมชนบ้านกระเจา ชาวบ้านให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้กำหนดจัดทำโครงการขึ้นเพื่อช่วยคนในชุมชนและประชาชนให้จัดหารายได้เป็น
โดยทางโครงการช่วยสนับสนุน ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนและสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งและอย่างยืน
โดยมีพันธกิจให้โครงการจัดอบรมและสอนอาชีพเสริมแก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม มีประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาคน
ชุมชน ท้องถิ่น มีอาชีพ อยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง มีวัฒนธรรม มีศีลธรรม พึ่งพาตนเองได้

รูปภาพและกิจกรรมที่ 2

ทีมผการันดูล U2T ของเราได้ส่งมอบผลผลิตจากโครงการ จัดกิจกรรมคืนข้อมูลสู่ประชาชน  ได้ออกไปนำเสนอข้อมูล ต่างๆ ให้แก่ประชาชน อาทิเช่น  – การออกแบบลวดลายผการันดูล ผสมผสาน ผ้าโบราณ
– ผงโรยข้าว  – ชาใบหม่อน  – น้ำยาซักผ้าไหม  – สบู่โปรตีนไหม  – ครีมอาบน้ำผการันดูล  – เส้นทางการท่องเที่ยว  – กิจกรรมทางการท่องเที่ยว  ต่อยอดภูมิปัญญา ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้รับความร่วมมือ จากทาง อบต.ลำดวน โครงการส่งเสริมศิลปชีพ ฟาร์มตัวอย่าง ผู้นำชุมชน กลุ่มทอผ้า และประชาชนในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง

การดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนแก่สังคม เป็นกิจกรรรมที่จัดขึ้นสำหรับชาวบ้านและเกษตรกร กลุ่มคนในชุมชนในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ประกอบการ ในตำบลลำดวน เพื่อให้ประชาชนเหล่านี้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

อื่นๆ

เมนู