ข้าพเจ้านางสาวสุพรรษา อดทน    ประเภทนักศึกษา

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบล เเบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

บทนำ

คณะปฏิบัติงานU2T ตำบลไทยเจริญ ลงพื้นที่ในชุมชนบ้านไทยเจริญ เพื่อจัดกิจกรรมการย้อมสีกก จากพืชธรรมชาติ

 

เนื้อเรื่อง

วันที่ 18 เดือนตุลาคม 2564 คณะปฏิบัติงาน U2T ตำบลไทยเจริญ ได้ลงพื้นที่ในชุมชนตำบลไทยเจริญ ศาลาหมู่ 1 บ้านไทยเจริญ เพื่อจัดกิจกรรมย้อมสีกกจากพืชธรรมชาติ โดยพืชที่นำมาทำสีคือ เเก่นขนุน  โคนกล้วย  ฝาง

มีขั้นตอนการย้อมดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 นำต้นกกเเช่นำ้อุ่น 1 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนการเตรียมสารละลาย               ช่วยให้สีติด ต้มน้ำให้เดือด เติมสารส้ม เเละเบกกิ้งโซดา  จากนั้นนำต้นกกลงไปแช่ ในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที  เเล้วนำไปผึ่งให้สะเด็ดน้ำ

ขั้นตอนที่ 3 ต้มพืชให้สีออก เเละกรองกากพืชออก เอาเเต่น้ำ

ขั้นตอนที่ 4  นำน้ำสีต้มให้เดือด เติมเกลือ 3 ถุงเเละนำต้นกกลงไปแช่ ในเวลา 1 ชั่วโมง 40 นาที จากนั้นนำไปตากเเห้ง

จากการจัดกิจกรรมนี้ เป็นการย้อมสีเเบบอนุรักษ์ธรรมชาติ เเละข้อดีของการย้อมสีจากธรรมชาติ คือ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ผลิต  น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตไม่เป็นอันตรายต่อ สิ่งแวดล้อม  วัตถุดิบหาได้ง่ายในชุมชนไม่ต้องใช้สีเคมี สีธรรมชาติมีความหลากหลาย ตามชนิด อายุและส่วนของพืชที่ใช้ ตลอดจนชนิดของสารกระตุ้นหรือขั้นตอนการย้อม การใช้สีธรรมชาติ ยังทำให้ผลิตภัณฑ์มีราคาสูง ส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนรา

 

ภาพประกอบ

อื่นๆ

เมนู