ในการจัดตั้งโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศไทย) ได้มีการส่งเสริมให้การจัดการจ้างงานในการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ซึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และสำนักงานราชการต่างๆได้แก่ กรมที่ดิน กรมพัฒนาชุมชน  สำนักงานประกันสังคม และศูนย์ดำรงธรรม

ซึ่งดิฉัน นางสาวสุพัตรา พยุงกลาง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง กพร. ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่สำนักงานกรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาอำเภอกระสัง

กรมที่ดิน เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ให้ราษฎรและให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น รวมถึงการจัดที่ทำกินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน และในการปฏิบัติงานในสำนักงานกรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

สาขาอำเภอกระสังนี้ ได้มีการวางระเบียบแบบแผนการปฏิบัติงานไว้ดังนี้ คือ
1. การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ดิน (2,145 ต้นฉบับ) โดยการตรวจความครบถ้วน ถูกต้องของภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์กับเอกสารสิทธิที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และให้เป็นปัจจุบัน
2.การนำเข้าภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดิน ( 2,100 ต้นฉบับ)โดยทำการสแกนภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินโดยการนำเข้าทางคอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และให้เป็นปัจจุบัน การนำเอาเอกสารสารบบ มาทำการตรวจสอบเอกสารสิทธิ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการทำนิติกรรม เช่น นิติกรรมการให้ ขาย จำนอง ไถ่ถอนการจำนอง ผู้จัดการมรดก โอนมรดก แบ่งกรรมสิทธิ์ เป็นต้น
3.การตรวจสอบรูปแปลงที่ดิน(2,145 ต้นฉบับ) โดยการตรวจสอบจากฐานข้อมูลที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์หากมีการเกิดรูปแปลงที่ดินที่เกิดส่วนเกินมามากกว่าฐานข้อมูล และยังได้เรียนรู้ในส่วนของโฉนดที่ดิน จะมีอยู่ 2 ส่วน คือ ต้นฉบับของสำนักงานที่ดิน และฉบับของผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดิน

4.การตรวจสอบรูปแปลงที่ดิน (435 ฉบับ) โดยการตรวจสอบจากฐานข้อมูลที่ดินในระบบคอมพิวเตอร์หากมีการเกิดรูปแปลงที่ดินที่เกิดส่วนเกินมามากกว่าฐานข้อมูล และยังได้เรียนรู้ในส่วนของโฉนดที่ดิน จะมีอยู่ 2 ส่วน คือ ต้นฉบับของสำนักงานที่ดิน และฉบับของผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดิน

5.งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย เช่นพิมพ์จดหมายส่งลูกค้าให้มารับโฉนด ตรวจงานอายัด เขียนงานอายัด จัดเย็บเก็บงานสารบบเข้าด้วยกัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในด้วยการปฏิบัติงานเป็นไปตามแบบแผนที่กำหนดและยังได้ความรู้เกี่ยวกับการทำนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นการให้ ขาย จำนอง  โอนมรดก ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสิทธิ สารบบ น.ส.3 น.ส.3ก โฉนดที่ดิน ได้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบลักษณะของโฉนดว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เช่น เลขที่โฉนด หน้าสำรวจ หน้าที่ดิน อำเภอ ตำบลไหน และใครเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และจดทะเบียน  โดยผู้ใด เป็นต้น

ประจำเดือนตุลาคม ได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ของ AstraZeneca

 

อื่นๆ

เมนู