ภัยแล้งเป็นหนึ่งในปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย โดยปัญหาภัยแล้งเกิดจากหลายสาเหตุทั้งสาเหตุโดยธรรมชาติ เช่น การเปลี่ยนแปลงฤดูกาล และสาเหตุจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ทำลายป่า ผลกระทบของภัยแล้งทำให้พืชขาดน้ำ การเจริญเติบโตหยุดชะงัก ปริมาณและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดซ้ำไปซ้ำมาจนให้ผู้ปฏิบัติงานเล็งเห็นว่าควรเข้ามาช่วยเหลือและแก้ปัญหาเรื่องนี้เป็นลำดับแรกและก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของโครงการธนาคารน้ำใต้ดินที่คณะผู้ปฎิบัติงานได้ดำเนินงานกันมา เป็นช่วงของการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของหลุมธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการกับเราเพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์ที่ได้และนำมาต่อยอดในการพัฒนาในด้านต่อๆไปของคณะผู้ปฎิบัติงาน ได้มีการเข้าตรวจสอบหลุมในพื้นที่ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมานี้ โดยมีแนวทางการปฎิบัติในการลงพื้นที่เพื่อปฎิบัติงานภายใต้ข้อปฏิบัติข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุขและผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาด ของโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่จากนั้นได้มีการนัดหมายเจ้าของพื้นที่ในการทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินผ่านทางผู้นำชุมชนเพื่อเข้าตรวจหลุมในพื้นที่ที่ทำโครงการและพูดคุยให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าของพื้นที่ โดยเจ้าของพื้นที่ส่วนใหญ่พึ่งพอใจอย่างมากที่ได้เข้าร่วมโครงการกับทางคณะผู้ปฎิบัติงานและหวังให้มีโครงการอื่นๆเกิดขึ้นกับชุมชนในครั้งถัดไป

การทำงานในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นอาจมีอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแต่คณะผู้ดำเนินงานก็ผ่านมาได้ด้วยความสามัคคีที่เกิดขึ้นในหมู่คณะร่วมแรงร่วมใจกันทำงานจนประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ทั้งนี้ข้าพเจ้าและคณะผู้ดำเนินงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินโครงการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างในการดำเนินโครงการให้แก่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆต่อไป

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู