1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1-(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านบง หมู่ที่ 4,  บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8, บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11 , บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 12 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1-(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านบง หมู่ที่ 4,  บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8, บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11 , บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 12 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

        ดิฉันนางพนารัตน์ ชำนิกล้า ประเภทประชาชนทั่วไป ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบง หมู่ที่ 4, บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8, บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11, บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

        โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม3แบบคือแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชนแบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด19และแบบฟอร์ม06แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

    กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการAG1(2)

ภาพที่ 1 ประชุมวางแผนงานร่วมกับอาจารย์ประจำโครงการ

     ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ทีมงานตำบลบ้านคูและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ลงไปทำการสำรวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  3 หมู่บ้าน บ้านโนนสะอาดเรื่องการปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนตะคร้อและบ้านโคกเมฆเรื่องการทอผ้าไหม

ภานพี่ 2 ลงพื้นที่กลุ่มหม่อนไหมบ้านโนนตะคร้อ

       ในวันที่ 6-9 เมษายน 2564 ทีมงานที่ได้รับผิดชอบได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเก็บข้อมูลในชุมชนใช้แบบฟอร์ม 01 และ 02 เพิ่มเติมในพื้นที่รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน บ้านบง หมู่ที่ 4, บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8, บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11, บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13

ภาพที่ 3 ลงพื้นที่กลุ่มเห็ดนางฟ้าบ้านโศกดินแดง

    

ภาพที่ 4 ลงพื้นที่บ้านบง


ในส่วนการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกับทีมงานคนอื่นๆต่อไปในช่วงปลายเดือนเมษายน

        ในส่วนการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านดิฉันได้ทำการฝึกทักษะทั้ง 3 ด้านครบ 20 ชั่วโมง เรียบร้อยแล้วคือภาษาอังกฤษ ด้านสังคม ด้านดิจิทัลยังคงเหลือด้านการเงิน

       ปัญหาอุปสรรคในการทำงานและการแก้ไขปัญหา  ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงแรกๆพบประชาชนในพื้นทีไม่อยู่บ้านโดยส่วนใหญ่จะออกไปทำงานนอกพื้นที่ส่งผลทำให้ไม่มีผู้ให้ข้อมูลและทางทีมงานจำเป็นจะต้องกลับมาเก็บข้อมูลในครัวเรือนเดิมอีกครั้งโดยทางทีมงานได้ประสานงานไปยังผู้รำชุมชนเพื่อนัดหมายประชาชนก่อนลงพื้นที่ประชาชนก็ให้ความร่วมมือดี

     แผนการในการดำเนินงานต่อไปทีมAG01(2)มีแผนการดำเนินงานในเดือนเมษายน2564โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลแบะสรุปผลของข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

AG01(2) สำรวจผลิตภัณฑ์และกลุ่มอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลบ้านคู ประจำเดือนเมษายน 2564 – YouTube

อื่นๆ

เมนู