1. หน้าแรก
  2. ประชาสัมพันธ์
  3. NS 02 คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

NS 02 คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

                      ข้าพเจ้านายณรงค์เดช ธรรมนิยม ผู้จ้างงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ NS02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์

ในเดือน กรกฎาคม 2564 ได้มีการจัดโครงการเรื่องการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน GAP และการยกระดับการแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ข้าว เพื่อเป็นการยกระดับสินค้าจากข้าว ได้รู้จักข้อปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเกษตรผู้ปลูกข้าว การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชเศรษฐกิจสำคัญอย่างข้าว (Good Agricultural Practices For Rice) หรือการผลิตข้าวที่ได้มาตรฐาน GAP นั้น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว วัตถุประสงค์เพื่อ

1) ผลิตข้าวเปลือกที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง

2) ผลิตข้าวเปลือกตรงตามมาตรฐานสายพันธุ์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

2.1 กลุ่มข้าวทั่วไป (มกษ.4401-2551)

– มีข้าวพันธุ์อื่นปน ไม่เกิน 5%

– มีข้าวเมล็ดแดงปน ไม่เกิน 2%

– คุณภาพการสีได้ปริมาณตันข้าวและข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่า 34%

2.2 กลุ่มข้าวหอมมะลิไทย (มกษ.4400-2552)

– มีข้าวพันธุ์อื่นปน ไม่เกิน 5%

– มีข้าวเมล็ดแดงปน ไม่เกิน 1%

 

 

             

– คุณภาพการสีได้ปริมาณตันข้าวและข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่า 36%

ทั้งนี้ กระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP ซึ่งมุ่งหวังให้เกษตรกรที่ทำหน้าที่ผู้ผลิตนั้นปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย อันนำมาซึ่งชาวนามีตวามมั่นคง ยั่งยืน ต้องดำเนินการภายใต้หลักปฏิบัติ 7 ข้อคือ

1.แหล่งน้ำ : มีสภาพแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุอันตราย

2.พื้นที่ปลูก : ต้องไม่มีวัตถุอันตรายที่ทำให้เกิดการตกค้างหรือปนเปื้อนในข้าว

3.การใช้วัตถุอันตราย : ห้ามใช้สารเคมีต้องห้ามตามประกาศของกรมวิชาการเกษตร การใช้และการเก็บรักษาต้องป้องกันการเกิดอันตรายต่อผู้ใช้และผู้อื่น

4.การจัดการคุณภาพข้าว : ป้องกัน ควบคุม ดูแลรักษา และป้องกันกำจัดศัตรูข้าว เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

5.การเก็บเกี่ยวข้าว : เก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่เหมาะสม ต้องลดความชื้นให้ไม่เกิน 15%

6.การขนย้าย เก็บรักษา รวบรวมผลผลิต : สถานที่ อุปกรณ์ ยานพาหนะต้องสะอาด ป้องกันการปนเปื้อน ไม่มีผลต่อคุณภาพของผลผลิต และ

7.การบันทึกข้อมูล : ต้องจดบันทึกข้อมูลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วน

และในส่วนของการจัดกิจกรรมจัดโครงการเกี่ยวกับการแปรรูปการยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าว เช่น การคิดค้นผลิตภัรฑ์จากข้าว การทำบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ การออกแบบโลโก้เพื่อตรงตามความต้องการของชุมชนเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน การทำขนมจากข้าว และได้อบรมการปลูกพืช ผักสวนครัวชาวบ้านมีความต้องการที่จะอบรม พัฒนาส่งเสริมชุมชนให้ปลูกผักปลอดสารในการเกษตรและการทำปุ๋ยไว้ใช้เองในครัวเรือนการพัฒนาในส่วนของกลุ่มผ้าไหม จะจัดทำโครงการเกี่ยวกับการยกระดับการทอผ้าที่แปลกและแตกต่างการสร้างลวดลายอัตลักษณ์ลวดลายประยุกต์และการสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายในโลกออนไลน์ เป็นต้น

ดังนั้นการจัดทำโครงการครั้งนี้ได้บบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และชาวบ้านได้องค์ความรู้เพื่อที่จะใช้ในการขอรับมาตรฐานข้าวเพื่อเป็นใบสำคัญในการทำข้าวและได้เรียนรู้จากการยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของบัญฑิตจบใหม่และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และ ผู้นำชุมชนทุกชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และประชาชนทุกชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการทำงานให้ราบรื่นไปด้วยดี

                                                                                                                                                                                  

อื่นๆ

เมนู