1. หน้าแรก
 2. ประชาสัมพันธ์
 3. NS02 การบันทึกข้อมูล CBD วัฒนธรรมพื้นถิ่น การท่องเที่ยวชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

NS02 การบันทึกข้อมูล CBD วัฒนธรรมพื้นถิ่น การท่องเที่ยวชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้าพเจ้านายณรงค์เดช ธรรมนิยม ผู้จ้างงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ NS – 02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์

ในเดือน พฤศจิกายน 2564 ได้มีจัดประชุมการทำงานชี้แจงภาระหน้าที่ความรับผิดของผู้ปฏิบัติงาน  ทั้งในส่วน บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนและนักศึกษา ในการจัดโครงการเส้นทางการท่องเที่ยวในตำบลชุมเห็ดและการเพิ่มข้อมูลในส่วนของ CBD. ให้ได้ครบตามจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 เรคอร์ดและรายงานผลของการทำงานวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์รายพื้นที่ ของตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และวิเคราห์ผลได้ ดังต่อไปนี้

การท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น / วัดวาอาราม / ประวัติศาสตร์

 • วัดป่ารุ่งอรุณ เป็นวัด ฝ่ายธรรมยุต มีพระอุโบสถ 2 ชั้น ชมบรรยากาศรอบวัด มีของเก่า เช่น ยุ้งข้าวโบราณ เกวียนและมีการจำลองภาพการตำน้ำกินในวัด
 •      
 • วัดหนองไผ่น้อย เป็นวัดที่ได้วัดแห่งสถานวิปัสสนาแห่งที่ 27และมีการจัดการบรรพชาภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เป็นประจำในช่วงเดดือนมีนาคม ของทุก ๆ ปี
 • วัดหนองตราดน้อย
 • วัดหนองไผ่ใหญ่
 • วัดโกรกขี้หนู
 • วัดหนองม่วง
 • วัดไตรภูมิ

ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ฮีต 12 คอง 14

 

 • บุญคูนลาน ถือธรรมเนียมปฏิบัติ ในเดือนมกราคม บ้านโกรกขี้หนู
 • ประเพณีเลี้ยงศาลตาปู่ เดือนสาม (กุมภาพันธ์) และ เดือนหก (พฤษภาคม) มีชุมชนที่จัด ได้แก่ บ้านหนองไผ่น้อย ม.5 ศาลพ่อปู่อุดม บ้านหนองไผ่ใหญ่ ม.6 ศาลตาปู่พ่อขุนหมื่น       ชัยชนะ บ้านหนองตราดน้อย ม.10  ศาลเจ้าพ่ออุดม
 • อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน
 • บุญข้าวจี่ เดือนสาม (กุมภาพันธ์) มีการทำบุญตักบาตรและมีการทำข้าวจี่ทาด้วยไข่และการใส่น้ำตาลอ้อยไปในข้าว บ้านที่ทำได้แก่ บ้านหนองไผ่ใหญ่ บ้านโคกเพ็ก บ้านหนองตราดน้อยและบ้านหนองไทรงาม
 • อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร
 • บุญสู่ขวัญข้าว / บุญกุ้มข้าวใหญ่ เดือนสาม (กุมภาพันธ์) บ้านทีทำได้แก่ บ้านหนองไผ่ใหญ่
 • อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร
 • บูญผะเหวด / เทศน์มหาชาติ เดือนสี่ (มีนาคม) มีการทำบุญที่วัด ได้แก่ วัดหนองไผ่น้อย วัดหนองไผ่ใหญ่ วัดโกรกขี้หนู วัดหนองม่วง วัดไตรภูมิวนาราม
 • อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป
 • บุญปราสาทผึ้ง (ถวายหอต้นดอกเผิ่ง) มีการทำในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุก ๆ ปี  วัดที่ยังปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี มีวัดหนองไผ่น้อย วัดหนองไผ่ใหญ่และวัดหนองตราดน้อย

 อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป

 

 

งานภูมิปัญญาท้องถิ่น

                 

 • ด้านการทอผ้าไหม หมู่ 10 บ้านหนองตราดน้อย มีการรวมกลุ่มการทอผ้าไหม ใน ปี พ.ศ.2555 มีผู้ใหญ่รัชนก วงศ์ไพศาลสิริกุล เป็นประธานกลุ่ม และจัดจำหน่ายสินค้า การแปรรูปผ้าไหม เช่น กระเป๋า ชุดเสื้อผ้า เป็นต้น
 • กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองไผ่ใหญ่ มีการทอด้วยมือด้วยกี่โบราณ มีการรวมกลุ่มจัดทพะเบียน ในปี พ.ศ. 2541
 • ฐานว่าวแอกอีสาน โดย คุณพ่อณรงค์ อุไรแข เป็นวิทยากรประจำฐานให้ความรู้ และ คุณแม่เฉลียว อุไรแข และท่านทั้งสองได้รับรางวัลอย่างมากมายและได้ไปประกวดทั่วทุกภาคของภาคอีสานและได้รับรางวัลชนะเลิศแทบทุกสนามแข่งขัน
 • การทอเสื่อ โดย บ้านโกรกขี้หนู ม.3 และ ม.20

 

การพักผ่อน ผ่อนคลาย

 • สวนน้ำเนรมิต บ้านโกรกขี้หนู เป็นสวนน้ำ มีที่พัก มีร้านอาหาร มีที่พักผ่อน
 • มีร้านอาหารครัวภัทรา มีที่เช็คอิน มีสถานที่พักทำงาน ผ่อนคลาย ดื่มด่ำบรรยากาศอิงธรรมชาติ
 • ร้านไร่นายเรือง มีสถานที่พัก ผ่อนคลาย

 

สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดี ๆ แบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของบัณฑิตจบใหม่และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และ ผู้นำชุมชนทุกชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และประชาชนทุกชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการทำงานให้ราบรื่นไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู