1. หน้าแรก
  2. ประชาสัมพันธ์
  3. NS02 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

NS02 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายณรงค์เดช ธรรมนิยม ผู้จ้างงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ NS02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมปฏิบัติงาน

ในเดือนเมษายนนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการแจกแมส หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเเอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและรณรงค์การป้องกันโควิดในขั้นพื้นฐานแบบวิถีชีวิตในยุคปัจจุบันแบบ New Normol ของชุมชนในตำบลชุมเห็ด และเข้าร่วมกิจกรรมการทำ MOU ของทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์

ส่วนการปฏิบัติงานในการลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนและ ได้วิเคราะห์ SWOT ชุมชน
S = จุดแข็ง ว่าชุมชนจุดแข็ง มีอะไรบ้าง เช่น มีกลุ่มชุมชนที่เข้มแข็งมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นต้นว่า
W = จุดอ่อน
ชุมชนนั้นมีจุดอ่อนอะไรบ้างเช่นชุมชนขาดความเข้มแข็งชุมชนไม่มีความร่วมมือในการทำกิจกรรมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่มีกฎกติการ่วมกัน เป็นต้น
O = โอกาส ชุมชนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการของรัฐหรือบางชุมชนมีรัฐหรือหน่วยงานโครงการเข้ามาสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเช่นพัฒนาชุมชนสนับสนุนสนับสนุนในส่วนของการทอผ้าไหมส่งเสริมด้านการทำอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน
T = อุปสรรค ว่าชุมชนนั้นมีอุปสรรคในการดำเนินงานหรือในการพัฒนาชุมชนเช่นระยะทางเวลาสถานที่ภัยคุกคามทางสังคมปัญหาทางสังคมที่เราไม่สามารถระบุได้เช่นภัยคุกคามปัญหาทางสังคมภัยปัญหายาเสพติดภัยแล้งน้ำท่วม เป็นต้น

เมื่อวิเคราะห์ SWOT ชุมชนจากนั้นได้มีการเรียงลำดับปัญหาความสำคัญของ SWOT ว่าชุมชนมีปัญหาความต้องการในการพัฒนาอะไรมากที่สุดแต่เมื่อได้เรียงลำดับปัญหาความสำคัญเสร็จแล้วชุมชนต้องการปัญหาในส่วนของการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของการทอผ้าไหมเพื่อเป็นการยกระดับและให้ความสำคัญเพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างเรื่องราวให้กับผ้านั้น ๆจากนั้นโครงการต่อมาเป็นโครงการการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อสร้างท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบสร้างสรรค์ของชุมชนจากนั้นจะมีการพัฒนาในส่วนของการทำเกษตรวิถีใหม่การทำเกษตรแบบอินทรีย์การทำเกษตรแบบผสมผสานการทำปุ๋ยหมักจากธรรมชาติและการสร้างฐานเรียนรู้ โรงเรือนการทำปุ๋ย เพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวแบบเกษตรและมีฐานเรียนรู้ให้ความรู้ในฐานนั้นๆและมีฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมอยู่ในฐานเรียนรู้ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน

                                         

และได้เรียนเพิ่มทักษาในส่วนของมหาวิทยาลัยของหลักสูตรของรายวิชาภาษาอังกฤษสังคมเทคโนโลยีดิจิตอลและการเงินการธนาคารครบทุกหลักสูตรเรียนครบ 20 ชั่วโมงทุกรายทักษะวิชา

ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของบัญฑิตจบใหม่และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และ ผู้นำชุมชนทุกชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และประชาชนทุกชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการทำงานให้ราบรื่นไปด้วยดี

ในเดือนเมษายนนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการแจกแมส หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเเอลกอฮอล์ ชาวบ้านหนองตราดน้อย หมู่ที่ 10 และเข้าร่วมกิจกรรมการทำ MOU ของทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์ส่วนการปฏิบัติงานในการลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนและ ได้วิเคราะห์ SWOT ชุมชน

S = จุดแข็ง ว่า  ชุมชนจุดแข็ง มีอะไรบ้าง เช่น มีกลุ่มชุมชนที่เข้มแข็งมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นต้นว่า
W = จุดอ่อน  ชุมชนนั้นมีจุดอ่อนอะไรบ้างเช่นชุมชนขาดความเข้มแข็งชุมชนไม่มีความร่วมมือในการทำกิจกรรมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่มีกฎกติการ่วมกัน เป็นต้น
O = โอกาส ชุมชนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการของรัฐหรือบางชุมชนมีรัฐหรือหน่วยงานโครงการเข้ามาสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเช่นพัฒนาชุมชนสนับสนุนสนับสนุนในส่วนของการทอผ้าไหมส่งเสริมด้านการทำอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน
T = อุปสรรค ว่าชุมชนนั้นมีอุปสรรคในการดำเนินงานหรือในการพัฒนาชุมชนเช่นระยะทางเวลาสถานที่ภัยคุกคามทางสังคมปัญหาทางสังคมที่เราไม่สามารถระบุได้เช่นภัยคุกคามปัญหาทางสังคมภัยปัญหายาเสพติดภัยแล้งน้ำท่วม เป็นต้นเมื่อวิเคราะห์ SWOT ชุมชนจากนั้นได้มีการเรียงลำดับปัญหาความสำคัญของ SWOT ว่าชุมชนมีปัญหาความต้องการในการพัฒนาอะไรมากที่สุดแต่เมื่อได้เรียงลำดับปัญหาความสำคัญเสร็จแล้วชุมชนต้องการปัญหาในส่วนของการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนของการทอผ้าไหมเพื่อเป็นการยกระดับและให้ความสำคัญเพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างเรื่องราวให้กับผ้านั้น ๆจากนั้นโครงการต่อมาเป็นโครงการการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อสร้างท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบสร้างสรรค์ของชุมชนจากนั้นจะมีการพัฒนาในส่วนของการทำเกษตรวิถีใหม่การทำเกษตรแบบอินทรีย์การทำเกษตรแบบผสมผสานการทำปุ๋ยหมักจากธรรมชาติและการสร้างฐานเรียนรู้ โรงเรือนการทำปุ๋ย เพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวแบบเกษตรและมีฐานเรียนรู้ให้ความรู้ในฐานนั้นๆและมีฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมอยู่ในฐานเรียนรู้ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน
และได้เรียนเพิ่มทักษาในส่วนของมหาวิทยาลัยของหลักสูตรของรายวิชาภาษาอังกฤษสังคมเทคโนโลยีดิจิตอลและการเงินการธนาคารครบทุกหลักสูตรเรียนครบ 20 ชั่วโมงทุกรายทักษะวิชา
ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของบัญฑิตจบใหม่และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และ ผู้นำชุมชนทุกชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และประชาชนทุกชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการทำงานให้ราบรื่นไปด้วยดี

               

อื่นๆ

เมนู