ข้าพเจ้านางสาวธัญวรัตน์ สุนทรเสนาะ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่งกพร. ในกลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

          ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ณ กรมการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยทีมงานในตำแหน่ง กพร. อีก 4 ท่าน โดยมีนายสถาพร ศรีนาม พัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าและทีมงานต้องมาปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ คือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 (วันแรกของการปฏิบัติงาน) ข้าพเจ้าและทีมงานได้รายงานตัวกับนายสถาพร ศรีนาม พัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และพูดคุยเรื่องภาระงานที่ได้รับมอบหมาย หลังจากนั้นข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) และจัดระบบเอกสารสำนักงานเพื่อพร้อมให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องานราชการ

       

          การปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมการดำเนินการประชุมครัวเรือนต้นแบบและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ในการจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1 จำนวน 20 แปลง เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานก่อสร้างระบบชลประทานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์

       

           สำหรับการลงพื้นที่ครั้งแรกนั้น ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และร่วมต้อนรับ นายจิรศักดิ์ สิงหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะ  ณ แปลงของนายถนอม ตาประโคน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 13 ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์         

          นอกจากการลงพื้นที่และการปฏิบัติงานตามแผนงานแล้ว ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้จัดทำเอกสารการปรับโครงสร้างหนี้และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมทั้งจัดทำหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในการจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

          ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และเตรียมความพร้อมของการต่อยอดขยายผลโครงการปลูกผัก เฟส 2 การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและคัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าลักษณะโก่งธนูโมเดล เพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังเสร็จสิ้นการประชุม ข้าพเจ้ายังได้ร่วมเข้าฟังการอบรม “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง” อีกด้วย

       

       

           การปฏิบัติงานต่อมาคือการลงพื้นที่เพื่อเตรียมสถานที่สำหรับโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดสวัสดี บ้านสวัสดี หมู่ที่ 3 ตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  

        

           หลังจากนั้นข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมดำเนินกิจกรรม Kick off  โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดสวัสดี บ้านสวัสดี หมู่ที่ 3 ตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

อื่นๆ

เมนู