ข้าพเจ้า นาย สุรนัย ศรีชมภู ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 17 มีนาคม 2564

เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางกระผมและทีมงานได้รับผิดชอบในการลงสำรวจพื้นที่ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน ได้แก่ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่1 บ้านปลัดปุ๊ก หมู่ที่2 บ้านอารัง หมู่ที่ 4 บ้านกะหาด หมู่ที่5 บ้านสำโรง หมู่ที่9 บ้านโสนน้อย หมู่ที่12 บ้านสัมพันธ์ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านของการทำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สมัย จากการไปสำรวจมาก็จะพบว่าในแต่ล่ะหมู่บ้านก็จะมีการทำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สมัยที่ของชาวบ้าน

จาการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่ 2 หมู่บ้านอารัง ได้พูดคุยกับเจ้าของบ้านเลขที่ 37 นายแทน เฉลิมรัมย์ มีที่ดิน 2 ไร่ 3 งาน ดำเนินการปลูก ผักหวาน มะม่วง พริก ฟักทอง บรอคโคลี่ และพืชผักชนิดอื่นๆ มีการขุดสระเลี้ยงปลาและเป็นแหล่งเก็บน้ำในการใช้สอย “ได้ทำเศรษฐกิจพอเพียง จากปรัชญาของในหลวงราชการที่ 9  พืชผักที่ปลูกขึ้นมาได้นั้นก็จะเก็บไว้ทำอาหารกินกันเองในครอบครัว แบ่งให้เพื่อนบ้าน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก”  ยึดการดำเนินชีวิตตามหลักทางสายกลาง คือ 1. ความมีเหตุผล 2. ความพอประมาณ 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

อื่นๆ

เมนู