การลงสารวจข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านในตาบลบ้านด่าน ปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง ภูมิปัญญาการสานตะกร้า กระด้ง (ไมไ้ ผ่) ในตาบลบ้านด่าน
ข้าพเจ้า นางสาวจันทรรัตน์ ฮวดศรี ประเภท นักศึกษา
หลักสูตร : การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01
ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ของหมู่บ้านสองห้อง หมู่ 9 ตาบลบ้านด่าน อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อได้สอบถามพูดคุยกับ นายชิน ชาติรัมย์
ผู้ใหข้้อมูลเกี่ยวกับการจักรสานตะกร้ากระด้งจากไม้ไผ่
เนื่องจากการลงพื้นที่ในตาบลบ้านด่าน พบว่ามีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นการสานตะกร้า กระด้ง ในตาบล บ้านด่าน ดังนี้ การสานตะกร้าไม้ไผ่ ได้ทาเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้เพิ่ม จากการทาอาชีพหลัก เช่น การทานา ปลุกข้าว และหลังจากการทานาเสร็จชาวบ้านก็หารายได้ จากการจักรสานตะกร้าไม้ไผ่ กระด้ง เพื่อขายหรือ จาหน่าย
การจักรสานตะกร้า กระด้ง(ไม้ไผ่)ก็คือ ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิต ผลิตสินค้าออกมาแล้วไม่มีตลาด รองรับทาให้ยากต่อการขายสินค้านอกจากจะมีหน่วยงานมีรับซอื้ก็จะทาตามจานวนที่สั่งไว้และในสภาวะการเกิด โรคระบาดโรคติดต่อ โควิด 19 ในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อการทาสินค้า คือการเดินทางมาของผู้ที่จะซื้อสินค้าเกิด ปัญหาต้องกักตัวตามระเบียบการของทางรัฐบาล
การจักรสานตะกร้า กระด้ง (ไม้ไผ่)คือ ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิต ไม้ไผ่หายากและราคาสูงขึ้น ข้อเสนอแนะจากชาวบ้านคือ อยากได้แหล่งตลาดและให้ราคาสูงฝึกทาแบบใหม่ๆ ลวดลายใหม่ๆ ให้คนสนใจ

อื่นๆ

เมนู