1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนแบบฟอร์ม 01,02,05และ06หมู่3 บ้านหนองโสน หมู่6 บ้านปลัดปุ๊ก หมู่7 บ้านแคน หมู่8 บ้านไผ่ทุ่ง หมู่10 บ้านสำโรงน้อย หมู่11 บ้านหนองไผ่ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนแบบฟอร์ม 01,02,05และ06หมู่3 บ้านหนองโสน หมู่6 บ้านปลัดปุ๊ก หมู่7 บ้านแคน หมู่8 บ้านไผ่ทุ่ง หมู่10 บ้านสำโรงน้อย หมู่11 บ้านหนองไผ่ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวศิริพร โจมรัมย์ ประเภทประชาชนทั่วไป ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: NS03โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 1-15 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-18.00 น. ณ.หมู่3 บ้านหนองโสน หมู่6 บ้านปลัดปุ๊ก หมู่7 บ้านแคน หมู่8 บ้านไผ่ทุ่ง หมู่10 บ้านสำโรงน้อย หมู่11 บ้านหนองไผ่ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่3 บ้านหนองโสน หมู่6 บ้านปลัดปุ๊ก หมู่7 บ้านแคน หมู่8 บ้านไผ่ทุ่ง หมู่10 บ้านสำโรงน้อย หมู่11 บ้านหนองไผ่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนา

ชุมชนตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามคนในชุมชนถึงความเป็นอยู่ และอาชีพของแต่ละคนในชุมชน จึงได้ทราบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพค้าขาย จักสาร ท่อผ้า น้ำสมุนไพร เกษตร ทำเสื่อขาย เลี้ยงวัว เป็นส่วนใหญ่

โดยได้พูดคุยกับนางดาว คำยา ซึ่งเป็นเจ้าบ้าน และเป็นคนในพื้นที่อยู่อาศัยทำมาหากิน มานานหลายปี หลังจากที่ได้พูดคุย ซักถาม ถึงความเป็นมาในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงแล้วข้าพเจ้าได้ให้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา   และให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้า รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ แบบฟอร์ม (01)  ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

 

อื่นๆ

เมนู