ข้าพเจ้า นายชินกฤต บุษรากุล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2564 ณ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย โดยชุมชนที่ข้าพเจ้าสำรวจมีดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
3 บ้านหนองโสน
6 บ้านปลัดปุ๊ก
7 บ้านแคน
10 บ้านสำโรงน้อย
11 บ้านหนองไผ่

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามในพื้นที่ตามที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย จากการสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่ชาวบ้านในชุมชนจะประกอบอาชีพทำนา ทำไร ปลูกอ้อยเป็นหลัก โดยส่วนมากจะจ้างทำ เพื่อไว้ใช้อุปโภคบริโภคและจำหน่าย และยังมีอาชีพเสริมคือ ทอผ้า จักรสาน ปัญหาส่วนใหญ่ที่ได้สอบถามจากชาวบ้านในชุมชน ได้แก่ ถนนชำรุด น้ำประปามีตะกอน มีการปล่อยน้ำเสียลงสระน้ำ ซึ่งเป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ในส่วนของสถานการณ์โควิด-19 จากการสำรวจยังไม่พบกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อ ประชากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี และติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา

อื่นๆ

เมนู