IMG_0705.jpeg

       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้านายสหัชชัย สร้อยศิริกุล ได้ลงพื้นที่ในเขตตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 22 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงสลับกับราบลุ่ม ตำบลชุมเห็ดกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม โดยมีทั้งหมด 8,369 ครัวเรือน และประชากรทั้งหมด 21,975 คน

       ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฎิบัติงานของตำบลชุมเห็ดได้รับมอบหมายให้สำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูลของ หมู่10 (หนองตราดน้อย) ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มีทั้งหมด 162 หลังคาเรือนโดยประมาณ อีกทั้งยังมีสถานศึกษา 1 แห่ง คือโรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย โดยมี นางรัชนก วงศ์ไพศาลสิริกุลเป็นผู้ใหญ่บ้าน  จากการลงพื้นที่พบว่า ประชากรในชุมชนทำอาชีพ รับราชการ 5%, ค้าขาย 10% รับจ้างทั่วไป10% และทำนามากถึง 75% โดยประมาณ เนื่องจากทรัพยากรดินในชุมชนเป็นดินที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์และเป็นเขตชุมชนขนาดใหญ่ จึงทำให้ประชาชนมีพื้นที่ในการทำเกษตรค่อนข้างมากต่อหลังคาเรือน โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านหมู่บ้านหนองตราดน้อยทำนาและเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค และไม่ได้จัดจำหน่ายแต่อย่างใด โดยสภาพสังคมความเป็นอยู่ของหมู่บ้านนี้จะเป็นสังคมผู้สูงและอายุและสังคมเด็กเยาวชน โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะหารายได้เสริมโดยการทอผ้าขาวม้าและผ้าตีนแดง, สานตะกร้า, ทำว่าวแอก และทำผ้าเช็ดเท้า และจุดเด่นของหมู่บ้านหนองตราดน้อย คือ การจำแนกขยะต่างๆ 5 ชนิด

        ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบพระคุณนางรัชนก วงศ์ไพศาลสิริกุล ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงประชาชน หมู่ 10 หนองตราดน้อย ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแก่พวกเราคณะผู้สำรวจ

วิธีแยกขยะของหมู่บ้านหนองตราดน้อย การจัดขยะแต่ละประเภทของหมู่บ้านหนองตราดน้อย แผนผังหมู่บ้านหนองตราดน้อย

อื่นๆ

เมนู