ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้านางสาวณัฐนิชา พรหมนุช ได้ลงพื้นที่ในเขตตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด ๒๒ หมู่บ้าน เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ประชากรอาศัยอยู่จำนวนมาก สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง โดยอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ๑๕๐-๑๘๐ เมตร บางพื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณ ไร่ สวนของชาวบ้านในชุมชน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม

       

จากการสำรวจพื้นที่ หมู่ ๒๑ บ้านหนองไทรงาม ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์เป็น ๑ ใน ๒๒ หมู่บ้าน มี ๑๕๔ หลังคาเรือน ซึ่งอยู่ในการดูแลของท่านผู้ใหญ่ นายพงศธร ธรรมสารีพบว่าประชาชนในชุมชนทำอาชีพส่วนใหญ่ ๘๐% เป็นเกษตรกร เช่น ทํานา และ ๒๐% อาชีพอื่น ๆเช่น ค้าขายและรับจ้างทั่วไป เลี้ยงสัตว์ เช่น หมู,วัว และไก่ โดยประมาณ ดังนั้นประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาข้าวและรองลงมาคือรับจ้างทั่วไปค้าขาย หลังว่างเว้นฤดูกาทำานา เนื่องจากว่างงานจึงได้มีการรวมกลุ่มกันสร้างกลุ่มอาชีพให้เกิดรายได้เพื่อร่วมกันคิด ร่วมกันทำร่วมกันบริหารจัดการผลิตสินค้าชุมชนเพื่อจัดจำหน่ายเสริมรายได้ให้กับครัวเรือนโดยตั้งชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองไทรงาม”โดยงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลชุมเห็ด
จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และนอกจากนี้สมาชิกก็ได้ร่วมกันระดมเงินทุนเพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการกลุ่ม ซึ่งปัจจุบันทางกลุ่มสตรีทอผ้าไหมหนองไทรงามได้มีการปรับปรุงดัดแปลงลวดลายให้ทันสมัย ได้แก่ ลายแมงมุมและลายนาคกระโจม จนได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันได้มีการขายที่บ้านประธานกลุ่มการขายออนไลน์ ส่งขายศูนย์สินค้าและของฝากจังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 ถนนคนเดินเซราะกราวบุรีรัมย์ และมีการจัดแสดงสินค้าของสำนักงานพัฒนาชุมชน เช่น เช่น งานกาชาด งานแสดงสินค้า (OTOP)ของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีการหารายได้เสริมโดยปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำพรมเช็ดเท้า ตะกร้าสาน ทำปุ๋ยอินทรีย์ ทำว่าวแอก และบ้านหนองไทรงามได้มีการกำจัดขยะโดยจัดทำโครงการกองบุญขยะรีไซเคิล
ธนาคาร เพื่อให้หมู่บ้านสะอาดน่าอยู่และมีรายได้เสริม

 

ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบพระคุณนายพงศธร ธรรมสารีผู้ใหญ่บ้านรวมถึงประชาชน หมู่ ๒๑ บ้านหนองไทร
งาม เป็นอย่างมากที่ให้การต้อนรับคณะผู้สำรวจเป็นอย่างด

อ้างอิง https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/148878

อื่นๆ

เมนู