ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้า นางสาวณัฐนิชา พรหนุช ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02-ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสต์

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ในปัจจุบัน ได้แพร่ระบาดในประเทศไทย และส่งผลกระทบต่อประชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างไม่เต็มที่มากนัก  จึงส่งผลกระทบต่อการลงพื้นที่การปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมให้แก่ชุมชนในการรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 50 คน เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

วันที่ 1 กรกฏคม 2564 ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google meet กับคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร และทีมงานในการวางแผนการปฏิบัติงาน โดยมีการแบ่งทีมงานออกเป็น 4 กลุ่มย่อย เพื่อแบ่งกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติตามหัวข้อย่อยตามจุดประสงค์ เพื่อให้ตรงตาม 14 ตัวชี้วัดตามที่กำหนด โดยดิฉันได้รับผิดชอบในหัวข้อย่อยที่ 2 คือ การสร้างและการพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ทางคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมทีมงานได้ร่วมจัดการประชุมผ่านออนไลน์ Google meet อีกครั้ง เพื่อเสนอแผนการปฏิบัติงานในโครงการที่จะลงพื้นที่จัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนตำบลชุมเห็ด

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 มีการนัดประชุม ณ ตึกคณะพยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเสนอแนวคิดการวางแผนในการทำงานของจุดประสงค์ที่ 1 การพัฒนาสัมมาอาชีพและสร้างอาชีพใหม่ โดยมีการเสนอ Packing เพื่อให้ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่เราจะจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ทางคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงาน ได้ร่วมจัดการประชุม ผ่านออนไลน์ Google meet เพื่อนำเสนอเรื่องกำกับ 14 ตัวชี้วัด และปรึกษาแผนการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป

จากการปฏิบัติงาน ของชุมชนตำบลชุมเห็ด ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้าร่วมการจัดโครงการข้าวพันธุ์ดี แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน covid-19 ทำให้มีผลกระทบในการด้านการทำงาน จึงต้องมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ซึ่งการปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม ของข้าพเจ้านั้นได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจากการร่วมมือของทุกคนค่ะ

 

 

***วีดิโอ***

อื่นๆ

เมนู