ข้าพเจ้า นางสาวจันทรรัตน์ ฮวดศรี ประเภท นักศึกษา

หลักสูตร : การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ของหมู่บ้านในตำบลบ้านด่าน เพื่อได้สอบถามพูดคุยกับ นางอำพร จูด้วง

ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจักรสานตระกร้าจากพลาสติก และ นายชิน ชาติรัมย์ ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจักรสานไม้ไผ่ เกี่ยวกับ หัตถกรรมในตำบลบ้านด่าน

เนื่องจากการลงพื้นที่ในตำบลบ้านด่าน ได้สำรวจข้อมูลและทำแบบสอบถามการทำสินค้าหัตถกรรมในตำบลบ้านด่าน และพบว่ามีการทำสินค้าหัตถกรรมในตำบลบ้านด่าน ดังนี้ การทำตะกร้าพลาสติกและการจักรสานไม้ไผ่ ได้ทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้เพิ่ม จากการทำอาชีพหลัก เช่น การทำนาปลุกข้าว และหลังจากการทำนาเสร็จชาวบ้านก็หารายได้ จากการจักรสานตระกร้าพลาสติกและการจักรสานไม้ไผ่ เพื่อขายหรือจำหน่าย

การจักรสานตระกร้าพลาสติกก็คือ ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิต ผลิตสินค้าออกมาแล้วไม่มีตลาดรองรับทำให้ยากต่อการขายสินค้านอกจากจะมีหน่วยงานมีรับซื้อก็จะทำตามจำนวนที่สั่งไว้ และในสภาวะการเกิดโรคระบาดโรคติดต่อ โควิด 19 มีผลกระทบต่อการทำสินค้า คือการเดินทางมาของผู้ที่จะซื้อสินค้าเกิดปัญหาต้องกักตัวตามระเบียบการของทางรัฐบาล

การจักรสานไม้ไผ่คือ ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิต ไม้ไผ่หายากและราคาสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะจากชาวบ้านคือ อยากได้แหล่งตลาดและให้ราคาสูงฝึกทำแบบใหม่ๆ ลวดลายใหม่ๆ ให้คนสนใจ

อื่นๆ

เมนู