ข้าพเจ้านางสาวพิลาวัลย์ ศิขินารัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนพฤษภาคมเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ระบาดเป็นรอบที่ 3 ทางอาจารย์และหัวหน้ากลุ่มได้นัดประชุมออนไลน์ ดิฉันได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์โดยมีการแบ่งงานให้ทีมงานแต่ล่ะคนเขียนโครงการตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการยกระดับการแปรรูปสินค้าจากผ้าไหมผ้าฝ้ายทอมือให้มีความหลากหลายเพื่อเพิมมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เป็นหัวข้อโครงการที่ดิฉันได้รับมอบหมาย ต่อจากนั้นประชุมวางแผนงานเตรียมการนำเสนอข้อมูล เตรียมลงประชาคมให้กับผู้นำชุมชนต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู