ข้าพเจ้านายภธรเดช พวงเดชานนท์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม ดังนี้

วันที่ 9-11 มีนาคม ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มผู้จ้างงานทุกท่าน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานทำการสำรวจ แบบฟอร์ม01 เป็นข้อมูลด้านอาชีพ รายได้ หนี้สิน, แบบฟอร์ม 02 เป็นข้อมูลด้านสุขภาพและผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด19 และแบบฟอร์ม 06 เป็นข้อมูลตามสถานีที่สำคัญจากการสำรวจมีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก และมีรายได้น้อย ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคความดันเป็นส่วนมาก ตามด้วยโรคเบาหวาน ปวดตามร่างกาย ตามที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่หมู่บ้านหนองม่วง หมู่บ้านยายอ่อน หมู่บ้านฟันปลา หมู่บ้านชุมทอง หมู่บ้านตราดตรวน ทำการเก็บข้อมูลตามหมู่บ้านต่างๆและพูดคุยบุคคลในหมู่บ้านถามเรื่องปัญหาสุขภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาอาชีพการงานและเศรษฐกิจรายได้ปัญหาผลกระทบของโควิด19และในวันที่22 ได้นัดบุคคลในหมู่บ้านประชุมแก้ไขปัญหาต่างๆต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. แต่ละหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือข้าพเจ้าและทีมผู้จ้างงานของข้าพเจ้าในการลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านในครั้งนี้วันที16 มีนาคม ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มผู้จ้างงานทุกท่าน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการลงพื้นที่และปฏิบัติงานในเดือนถัดไป ที่ตึก22 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีท่านอาจารย์ ดร.ณิชาภัตร มณีพันร์ และท่านอาจารย์ ดร.ณรงกร ชัยวงศ์ ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย


ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการลงพื้นที่เนื่องจากในขณะนี้ภายในพื้นที่ตำบลชุมเห็ดมีการลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้ง ทำให้ข้าพเจ้าและทีมงานผู้จ้างงานถูกมองว่าเข้ามาหาเสียงและในการลงพื้นที่หมู่บ้านหนองม่วง หมู่บ้านยายอ่อน หมู่บ้านฟันปลา หมู่บ้านชุมทอง หมู่บ้านตราดตรวน และมีปัญหาด้านวัยรุ่นทะเลาะวิวาทและปัญหาด้านยาเสพติดตามหมู่เป็นบางวัน 5หมู่นี้เป็นเขตหมู่บ้านที่ติดเมืองครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีประชาชนอยู่ที่ครัวเรือนทำให้เก็บข้อมูลได้เพียงบางส่วน

อื่นๆ

เมนู