ข้าพเจ้า นางสาวฐิติรัตน์ แปลกไธสง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม ดังนี้

วันที่ 8 9 และ10 มีนาคม ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่่มผู้จ้างงานทุกท่าน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานทำการสำรวจ แบบฟอร์ม01 , 02 และแบบฟอร์ม 06 ตามที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่หมู่บ้านหนองม่วง หมู่บ้านยายอ่อน หมู่บ้านฟันปลา หมู่บ้านหนองถนน หมู่บ้านตราดตรวน หมู่บ้านชุมเห็ด และหมู่บ้านชุมทอง พบว่า ประชาชนในชุมชนทำอาชีพส่วนใหญ่ คือ รับจ้างทั่วไป และค้าขาย มีรับราชการและทำการเกษตรบางส่วน รายได้ส่วนใหญ่ที่ใช้เลี้ยงครอบครัวก็มาจากการรับจ้างทั่วไป และมีรายได้เสริม เช่น ทำไข่เค็มขาย ทอเสื่อ เป็นต้น ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. แต่ละหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือข้าพเจ้าและทีมผู้จ้างงานของข้าพเจ้าในการลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านในครั้งนี้

วันที16 มีนาคม ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มผู้จ้างงานทุกท่าน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการลงพื้นที่และปฏิบัติงานในเดือนถัดไป ที่ตึก22 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีท่านอาจารย์ ดร.ณิชาภัทร มณีพันธ์ และท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์กร ชัยวงศ์ ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการลงพื้นที่

เนื่องจากในขณะนี้ภายในพื้นที่ตำบลชุมเห็ดมีการลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้ง ทำให้ข้าพเจ้าและทีมงานผู้จ้างงานถูกมองว่าเข้ามาหาเสียง และประชาชนที่พบเป็นผู้สูงอายุมักจะตอบแบบสอบถามไม่ได้และเลือกที่จะไม่ตอบเพราะกลัวเอาข้อมูลไม่ทำอย่างอื่น และส่วนใหญ่ประชากรจะไม่ค่อยอยู่บ้าน ประชากรจะออกไปทำงานรับจ้าง ทำให้เก็บแบบสอบถามไม่ได้ตามจำนวนที่ต้องการ

 

อื่นๆ

เมนู