โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02

ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จัวหวัดบุรีรัมย์

        ข้าพเจ้านายภธรเดช พวงเดชานนท์ ผู้ปฏิบัติงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน ดังนี้

        ในการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน ได้มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโดยใช้ แบบฟอร์ม 01: แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชม แบบฟอร์ม 02: แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06: แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ปัญหาในการปฏิบัติงานแม้ข้อมูลที่มีปริมาณมาก แต่ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนยังเป็นไปได้ยากเนื่องจากในการดำเนินงานช่วงแรกผู้ปฏิบัติงานยังเข้าไม่ถึงบุคคลในชุมชนและยังไม่เข้าถึงวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มที่แน่ชัดทำให้ต้องปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นรูปแบบตามที่กำหนด ทั้งนี้ทางadmin ประจำกลุ่มจึงได้สอนดึงข้อมูลและนำข้อมูลออกมารวบรวมเพื่อมาวิเคราะห์


        ทั้งนี้หลังจากการรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้น ได้พบสภาพปัญหาของชุมชนในภาพรวมมีปัญหาด้านความยากจนขาดรายได้ของคนในหมู่บ้าน การว่างงานจากผลกระทบของโรคโควิด-19 และแหล่งน้ำในชุมชนไม่เพียงพอ ไม่สะอาดอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาในชุมชน แต่ยังมีสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจในชุมชน คือกลุ่มทำสินค้าหัตถกรรมผ้าไหม ผ้าขาวม้า เป็นชื่อเสียงคนในชุมชนตำบลชุมเห็ด

    

        จากการที่ข้าพเจ้าได้ปฎิบัติงานสิ่งที่ได้รับ คือได้รับรู้ถึงปัญหาต่างๆของคนในชุมชน ทำให้คำนึงถึงแนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนที่ควรเป็นในทิศทางใด ทางผู้ปฏิบัติงานจึงได้ปรึกษาหารือกับทางกลุ่ม ได้เริ่มการหาข้อสรุปของการจัดทำโครงการ 2 โครงการ คือโครงการด้านการพัฒนาอาชีพหัตถกรรมผ้าไหม และการท่องเที่ยวเพื่อนำไปพัฒนาอาชีพและเพิ่มการเรียนรู้ให้แก่ประชากรในชุมชน

         

อื่นๆ

เมนู