ข้าพเจ้านายภธรเดช พวงเดชานนท์ ผู้ปฏิบัติงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ดังนี้

        ในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางทีมงานจึงได้ชะลอการลงอบรมโครงการด้านการพัฒนาอาชีพหัตถกรรมผ้าไหม และการท่องเที่ยวเพื่อนำไปพัฒนาอาชีพและเพิ่มการเรียนรู้ให้แก่ประชากรในชุมชน ในวันที่ 7 พฤษภาคมได้มีการประชุมปรึกษาหารือในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในส่วนของ application U2T เพื่อลงพื้นที่ทำงานชุมชนพร้อมกัน เช่นการจัดทำข้อมูลชุมชนในมิติต่างๆ และการเข้าถึงบริการภาครัฐเพื่อวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตำบลนั้นๆเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางหัวหน้าทีมได้แบ่งให้ไปลงพื้นที่ 2 หมู่บ้านต่อ 2 คน ได้ลงสำรวจร้านค้าอาหาร, แหล่งท่องเที่ยว, ที่พักโรงแรม, เกษตรกรในท้องถิ่น, แหล่งน้ำในท้องถิ่น, อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น, พืชในท้องถิ่น, สัตว์ในท้องถิ่น, ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

 

            จากการลงสำรวจพื้นที่ยังเป็นปัญหาในการเข้าถึงได้ยากเพราะสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเก็บส่วนที่สามารถทำได้ ยังต้องระวังตนเองให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงจึงได้สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างเก็บข้อมูล ล้างเจอแอลกอฮอล์ และในการเก็บข้อมูลส่วนใหญ่แต่ละหมู่บ้านมีปัญหาจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้อย่างมาก ยกตัวอย่าง เช่น ร้านอาหารช่วงนี้การแพร่ระบาดทำให้ผู้คนไม่สามารถนั่งทานที่ร้านได้กิจการร้านค้าขาดรายได้ส่วนนี้ได้อย่างมาก และที่พักโรงแรมช่วงนี้ไม่มีผู้เข้าพักอาศัยทำให้ขาดรายได้จำนวนมาก และแหล่งน้ำในชุมชนไม่เพียงพอ ไม่สะอาดอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาในชุมชน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู