ข้าพเจ้านายภธรเดช พวงเดชานนท์ ผู้ปฏิบัติงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน ดังนี้

         ในการทำงานของเดือนกรกฎาคมจะมีการลงพื้นที่จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางทีมผู้ปฏิบัตงานและคณะอาจารย์ได้มีการนัดหมายประชุมเพื่อหาแนวทางในการลงพื้นที่ให้มีความปลอดภัยจากโรคโควิด-19และให้มีประสิทธิภาพในการจัดทำโครงการ

         ในการจัดโครงการ ข้าวพันธุ์ดี ได้มีคณะอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ท่านอาจารย์สุภาพร มะรังสี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ท่านอาจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและคณะ เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ มีวิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวต่างๆ และผู้ช่วยศาสตราจาร ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มาให้ความรู้

         วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ได้มีการนัดหมายประชุมออนไลน์ผ่านทาง google meet กับอาจารย์ประจำโครงการและทีมผู้ปฏิบัติงาน ประชุมครั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มจัดทำโครงการทั้ง 4 โครงการตรงตามจุดประสงค์ที่กำหนด และแนะนำเพื่อนรวมงานที่เข้ามาใหม่ 1 ท่าน

         วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ได้มีการนัดประชุมตามที่ได้แบ่งกลุ่มให้เสนอความคิดเห็นในการจัดทำโครงการตามที่ได้รับมอบหมายกับคณะอาจารย์ประจำกลุ่ม ให้มีแนวทางในการจัดทำโครงการ

          วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 มีการนัดประชุมที่ห้องประชุมคณะพยาบาล เพื่อเสนอแนวคิดและวางแผนในการทำโครงการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ให้กับบุคคลในชุมชน เพื่อลงพื้นที่จัดทำโครงการในวันที่ 12 กรกฎาคม2564

    

     

           วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มีการนัดประชุมเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมและสรุป 14 ตัวชี้วัด โดยมีการนำเสนอคณะอาจารย์ให้แต่ละโครงการให้เกิดการเชื่อมโยงกันเพื่อเป็นการต่อยอดในการจัดทำโครงการให้เป็นประโยชน์ต่อการชุมชนและบุคคลในชุมชน

    

          การประชุมทุกครั้งทำให้เกินแนวคิดและการเสนอแนวคิดของแต่ละคนให้งานมีคุณภาพและมีประโยชน์สูงสุดอีกทั้งผู้ปฏิบัติงานงานทุกคนให้ความร่วมมือในการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นต่างๆ บางครั้งอาจจะเห็นต่างกันบ้าง แต่ทางทีมผู้ปฏิบัติงานก็อยากให้งานออกมาสมบูรณ์และมีประโยชน์ที่สุด และคณะอาจารย์ที่ปรึกษาได้แสดงความเห็นและแนวคิดขออาจารย์ ได้ให้ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติอย่างดี

           เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19ระลอกใหม่ ทางทีมผู้ปฏิบัติงานจึงเลื่อนการลงพื้นที่จัดโครงการยกระดับชุมชนเพื่อความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของโรคทั้งทีมผู้ปฏิบัติงานและบุคคลในชุมชน ได้เลื่อนกิจกรรมต่างๆออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพราะสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ขึ้นเป็นพื้นที่สีแดง จึงไม่สามารถปฏิบัติงานลงพื้นที่จัดทำโครงการได้ ทางทีมผู้ปฏิบัติงานจึงต้อง work from home และเฝ้าดูสถานการณ์

อื่นๆ

เมนู