กระผม นายวรวรรธน์  กุลพิเชษฐ์วณิช เป็นผู้ดำเนินงาน ตำแหน่งประชาชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ในหลักสูตร NS02 คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบล ชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์

สืบเนื่องจากการทำงานในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผมและทีมผู้ปฏิบัติงานยังเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ได้รับมอบหมายไม่ครอบคลุม ซึ่งการลงสำรวจเพิ่มเติมในเดือนมีนาคมนี้  กระผมและทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้มีการประชุมวางแผนก่อนการลงพื้นก่อนการลงปฏิบัติติงาน โดยหมู่บ้านที่จะลงสำรวจเพิ่มเติมมี 6หมู่บ้านดังนี้ บ้านหมื่นพิทักษ์ บ้านพรหมนิมิต บ้านมานิตย์เมืองใหม่ บ้านมะค่า บ้านเล็บเหยี่ยว และบ้านตราดตรวน

ในการเก็บแบบสอบถามและศึกษาปัญหาความต้องการของชุมชนและสำรวมข้อมูล Big Data ของครัวเรือนตำบลชุมเห็ด  ได้พบปัญหาคือประชาชนออกไปประกอบอาชีพเลยไม่ค่อยมีคนอยู๋บ้านส่วนใหญ่และการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงนี้

จากการลงสำรวจทั้ง 6 หมู่บ้านโดยส่วนใหญ่ ประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับราชการ รับจ้าง และค้าขายเป็นส่วนมาก ซึ่งจะมีบ้างหมู่บ้านเช่น บ้านมานิตย์เมืองใหม่ ที่มีกลุ่มแม่บ้านจัดทำงานหัตกรรมเกี่ยวกับดอกไม้จันทร์ ของชำร่วย ดอกไม้จากถุงพลาสติกที่เหลือใช้เป็นต้น และบ้านหมื่นพิทักษ์ จะมีบุคคลที่มีฝีมือในงานหัตถกรรม การทำกระเป๋าจากซองกาแฟ โดยการนำซองกาแฟที่ใช้แล้ว มาประยุกต์สานทำกระเป๋า มีรูปแบบน่าสนใจ แต่ยังไม่ส่งออกตลาด เนื่องด้วยยังไม่มีจุดขายที่โดดเด่นและรูปแบบยังไม่ทันสมัยใหม่

ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และ ขอขอบพระคุณทางเทศบาลเมืองชุมเห็ด ผู้นำชุมชนทุกชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และประชาชนทุกชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการทำงานให้ราบรื่นไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู