NS04-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มรายบุคคลในพื้นที่ตำบลโนนขวางอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางพยง ชะดารัมย์ ประเภทประชาชน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อเก็บข้อมูลของประชาชน ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลโนนขวางอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ลงพื้นที่บ้านดงเย็นหมู่ 4 บ้านหนองแต้หมู่ 3 และบ้านหนองสระหมู่ 6 ตำบลโนนขวางอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพูดไปทั่วไปตาม

  • แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน
  • แบบฟอร์ม02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19

ของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ   เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สำรวจมาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนจากการลงพื้นที่บ้านดงเย็นหมู่ 4 บ้านหนองแต้หมู่ 3 บ้านหนองสระหมู่ 6

จากที่ได้สอบถามพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเชิงลึกถึงสภาพแวดล้อม จะพบว่าประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ปลูกอ้อย  ปลูกยางพารา ปลูกมันสำปะหลังทั้งบริโภคและจำหน่าย แต่ละหลังคาเรือนได้มีการปลูกผักสวนครัว และมีน้ำประปาใช้กันทุกครัวเรือน

     

ส่วนใหญ่ประชาชนมีความรู้และรับทราบเกี่ยวกับโรคโควิด19 และรุ้จักป้องกันตัวเอง เช่น ล้างมือด้วยสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน ในชุมชนได้จัดกิจกรรมคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนทุกเช้าเพื่อป้องกันโรค

อื่นๆ

เมนู