ข้าพเจ้านายชินกฤต บุษรากุล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม ในโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ในหัวข้อที่ 11.เอกชนในพื้นที่ ในตำบลวังเหนือได้ดังนี้

      แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้ผู้ให้ข้อมูลในหัวข้อที่ 11.เอกชนในพื้นที่ คือ คุณธีรภัทร มะณีศรี เจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างในตำบลวังเหนือ ได้ให้ข้อมูลในภาพรวมว่า ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ได้ส่งผลต่อร้านของตนมากนัก แต่โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีต่อชุมชนในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การพัฒนาต่อยอดสินค้า OTOP การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน และอยากให้มีโครงการดี ๆ อย่างนี้อีกต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู