ข้าพเจ้า นายลิยสิทธิ์ ระวังดี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลวังเหนือ  อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

   การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม ได้ร่วมประชุมกับทีมงานตำบลวังเหนือและได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำตำบล ให้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลแบบสำรวจ SROI/U2T โดยแบบสำรวจมีดังนี้

 1.  ตำบลเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูล คือ ประธานวิสาหกิจชุมชน/ผู้นำชุมชน/เกษตรกร
 2.  ลูกจ้างโครงการ กลุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูล คือ ตัวแทนนักศึกษา 3 ราย /บัณฑิต 3 ราย /ประชาชน ในพื้นที่อีก 3 ราย
 3.  ครอบครัวลูกจ้าง กลุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูล คือ ครอบครัวของกลุ่มลูกจ้างโครงการ
 4. ชุมชนภายใน กลุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูล คือ ชุมชน/วัด/แหล่งการเกษตร/ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน (ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ) เช่น เจ้าของร้านข้าวมันไก่ในตำบล
 5.  ชุมชนภายนอก กลุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูล คือ ชุมชน/แหล่งการเกษตร/ร้านค้าที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่ ชุมชน (ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ) เช่น เจ้าของร้านอุปกรณ์การเกษตรที่อยู่นอกตำบล
 6. อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ กลุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูล คือ อาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าโครงการในแต่ละตำบล นั้น ๆ
 7. เจ้าหน้าที่โครงการ (USI) กลุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูล คือจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
 8.  ผู้แทนตำบล กลุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูล คือ เจ้าหน้าที่ อบต. ประจำตำบล *ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการประสานงานประจำตำบล
 9. หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูล คือ หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ เช่น โรงพยาบาล/พัฒนาชุมชน/ รพ.สต.
 10. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูล คือ ตัวแทน อปท. มีส่วนร่วมดำเนินการงานกับโครงการ เช่น กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน/นายก อบต/ เทศบาลตำบล
 11.  เอกชนในพื้นที่ กลุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูล คือ กลุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูล คือบริษัท ห้างร้าน หรือ กิจการในพื้นที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หจก./บริษัท ภายในตำบล

        จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจ SROI/U2T ซึ่งเป็นการประเมินศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ U2T ของตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้มีการเข้าไปพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ พบว่า มีผลตอบรับจากชุมชนที่ดี ชาวบ้าน ห้างร้าน และหน่วยงานภาครัฐ ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม อีกทั้งยังมีข้อเสนอแนะมายังโครงการว่าเป็นโครงการที่ดี ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพเสริม  ด้านสุขภาพ ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด19 ระบาด จึงทำให้มีการดำเนินกิจกรรมค่อนข้างลำบาก ทางผู้ปฏิบัติงานได้รับฟังแล้วนำไปปรึกษากับทีมงานและอาจารย์เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการต่อ ๆ ไป

 

อื่นๆ

เมนู