อาชีพมัคคุเทศก์

ข้าพเจ้านางสาวนภาพร นาคินชาติ บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

ในเดือน กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและทีมงานได้วางแผนและเตรียมข้อมูลการจัดโครงการท่องเที่ยววัดบ้านระหานที่ตำบลบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ทำการสำรวจพื้นที่ป่าและบริเวณรอบวัด เและทำการปรับภูมิทัศน์วัดบ้านระหานโดยนำกลุ่มชาวบ้านและคณะทีมงานเข้าไปทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ กวาดถนน และที่อยู่ของนกยูงให้ดูสวยงามและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น เดือนตุลาคมนี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เขียนบทความเรื่อง อาชีพมัคคุเทศก์

อาชีพมัคคุเทศก์ คือผู้ที่ทำหน้าที่ในการนำนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางที่เดินทางท่องเที่ยวเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มคณะให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวด้วยการอธิบาย และบรรยายถึงสภาพและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เกร็ดความรู้ที่น่าสนใจ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งตอบคำถามอื่นๆ ตามแผนการที่กำหนดไว้ หรือตามความต้องการของนักท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและความ มัคคุเทศก์สะดวกสบายตลอดการเดินทาง  โดยได้รับค่าตอบแทน ดังนั้น อาชีพมัคคุเทศก์จึงเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องท่องเที่ยว เป็นอาชีพที่ถูกกล่าวว่า เป็นตัวแทนของประเทศหรือตัวแทนของพื้นที่จัดหวัดและแต่ละพื้นที่ อาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพที่มีรายได้ดี แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและชื่อเสียงของมัคคุเทศก์เช่นกัน ดังนั้น ผู้ที่จะเป็นมัคคุเทศก์จึงต้องเรียนรู้ในเรื่องมัคคุเทศก์เป็นอย่างดี

ดังนั้นจากที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการการลงสำรวจเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพของคนในชุมชุมตำบลบ้าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในปัจจุบันยังขาดแคลนอาชีพมัคคุเทศก์ ในตำบลบ้านด่านนั้น มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย จึงมีความเห็นว่า อยากให้มีการจัดอบรม และทำกิจการรมให้ความรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดอาชีพมัคคุเทศก์ ซึ่งอาชีพมัคคุเทศก์เป็นองค์สำคัญ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้นการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงควรผลักดันและส่งเสริมอาชีพมัคคุเทศก์ให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยจัดอบรมให้ความรู้ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อส่งเสริมรายได้จากนักท่องเที่ยวเพื่อให้คนในชุมชนตำบลบ้านด่านมีรายได้เพิ่มขึ้น

 ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่จะสามารถมาประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ได้นั้น มีหลากหลายกลุ่ม อย่างเช่นเด็กนักเรียนชั้นปฐมศึกษาเป็นต้นไป พระสงฆ์ หรือปราชญ์ชาวบ้าน ในตำบลบ้านด่าน เนื่องจากตำบลบ้านด่านมีแหล่องท่องเที่ยวอยู่แล้ว จึงอยากให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพมัคคุเทศก์ให้แกเด็กนักเรียน คนในชุมชน รวมถึงพระสงฆ์ เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ เกี่ยวกับอาชีพ มัคคุเทศก์นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ถ้าจะนำนักเรียน หรือปราชญ์ชาวบ้าน นำมาเป็นมัคคุเทศก์ได้จะสามารถเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สำคัญมมากสำหรับการสร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชนจากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชม และเข้ามาศึกษาประวัติ วัฒนธรรมต่างๆ และยังเป็นการรักษาวัฒนธรรม เรื่องเล่าให้คงไว้ศึกษาแก่รุ่นลูกหลานสืบไป

อื่นๆ

เมนู