ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้านางสาวณัฐนิชา พรหมนุช ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02-ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ในปัจจุบัน ได้แพร่ระบาดในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ และส่งผลกระทบต่อประชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างไม่เต็มที่มากนัก  จึงส่งผลกระทบต่อการลงพื้นที่การปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมให้แก่ชุมชนในการรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 30 คน ตามมาตรการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

วันที่ 4 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 ประชุมการจัดทำโครงการประจำเดือนและโครงการของกลุ่มย่อยทาง google meet

วันที่ 5 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 อาจารย์นัดประชุมผู้ปฏิบัติงานวางแผนงานโครงการการท่องเที่ยว ONT DAY TRIP เเละจัดกิจกรรมเยี่ยมชมผ้าไหมไทยในชุมชน

วันที่ 14 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2564 ทีมผู้ปฏิบัติงานร่วมกันประชุมวางแผนการท่องเที่ยว ONE DAY TRIP ในชุมชนตำบลชุมเห็ด และนำเสนอแก่อาจารย์ผู้ปฏิบัติ เพื่อฟังแนวคิดและปรับปรุงในโครงการ

วันที่ 15 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2564 ทีมผู้ปฏิบัติงานร่วมกับคณะอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรมสำรวจและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลชุมเห็ด ONE DAY TRIP โดยสถานที่ที่พวกเราได้ลงพื้นที่สำรวจนั้น ได้แก่ วัดป่ารุ้งอรุณ หมู่ 19 บ้านเมืองใหม่ ชวนชิมอาหารพื้นบ้านหมูปิ้งสมุนไพร (หมู่ 19 บ้านเมืองใหม่) การทำเกษตร ทำปุ๋ยชีวภาพ สมนไพร เยี่ยมชมผ้าไหมบ้านหนองตราดน้อย เยี่ยมชมว่าวแอกซึ่งเป็นเอกลักษณ์หลักของตำบลชุมเห็ด ชวนชิมอาหารพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ภายในท้องถิ่นบ้านหนองตราดน้อย เยี่ยมชมงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่สร้างจากต้นกก เช่น ตะกร้าสาน กระเป๋าสารเสื่อ เยี่ยมชมงานหัตกรรมพื้นบ้านที่สร้างจากเศษผ้าเหลือใช้ และสร้างความผ่อนคลายไปกับสวนน้ำเนรมิต บ้านโกรกขี้หนู ที่เต็มไปด้วยความสนุกและความผ่อนคลาย

วันที่ 18 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2564 จัดกิจกรรมเยี่ยมสำรวจกลุ่มผ้าไทย ณ บ้านหนองไผ่ใหญ่และวางแผนการจัดงานกิจกรรมยกระดับผ้าไทยร่วมกับชุมชนในตำบลชุมเห็ด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี เนื่องจากผ้าไหมไทยเป็นงานฝีมือที่ชุมชนตำบลชุมเห็ดได้ร่วมไม้ร่วมมือกันทอผ้า โดยมีลวดลายหลากหลายสวยงามตามความคิดและการออกแบบจากชาวบ้าน กลุ่มพวกเราจึงได้เข้าไปช่วยสงเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน ให้ความรู้ความเข้าใจในตลาดออนไลน์ เพื่อชาวบ้านจะได้มีทางเลือกในการขายผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบคุณผู้นำชุมชนและชาวบ้านชุมชนตำบลชุมเห็ดเป็นอย่างยิ่ง ในการให้ความร่วมมือในกิจกรรมและโครงการในครั้งนี้ให้เสร็จไปลุล่วงไปได้ด้วยดี ภายใต้มาตรการการป้องกันการควบคุมโรคโควิด-19

***วีดิโอประจำตำบล***

อื่นๆ

เมนู