ประวัติเกาะความเป็นมาของตะเคียน ณ วัดระหาน

ข้าพเจ้า นางสาวปรารถนา คุ้มถนอม ประเภท นักศึกษา หลักสูตร: การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม คหกรรมในชุมชนสู่มาตรฐาน NS01

การส่งเสริมความรู้พัฒนาทักษะของชุมชนในตำบลบ้านด่านประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ในเดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ บ้านระหาน  สำรวจพื้นที่บริเวณวัดระหานเพื่อจัดทำแผนที่วัด ทำการลงพื้นที่สอบถามประวัติความเป็นมาของวัดระหารจากสมาชิกในชุมชน และได้มีการร่วมมือกันของชุมชนและคณะทีมงานในการจัดกิจกรรม มีการพูดคุยกันในเรื่องต่างๆแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงด้านการท่องเที่ยว ข้าพเจ้าและคณะทีมงานได้ทำการพูดคุย สอบถาม ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัญหา ความต้องการ แนวทางการพัฒนาในชุมชน โดยคณะทีมงานได้ทำการสอบถามข้อมูลกับทางผู้นำชุมชน สมาชิกในชุมชน และเจ้าอาวาสประจำวัด

จากการสอบถามสมาชิกในชุมชนตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เขียนบทความเกี่ยวการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลบ้านด่าน เรื่อง ประวัติความเป็นมาของเกาะตะเคียน ณ วัดระหาน จากข้อมูลพบว่า เกาะตะเคียน แต่เดิมเรียกว่า เกาะตาทอง เพราะพื้นที่บริเวณเกาะแห่งนั้นเคยเป็นของตาทอง  บ้านสำโรงมาก่อน เมื่อเริ่มมีการสร้างวัดระหานขึ้นหลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ เจ้าอาวาสผู้แรกเริ่มในการสร้างวัดได้ทำการนำทรัพย์สินส่วนตัวของตนเองไปซื้อที่ดินบริเวณเกาะแห่งนั้นเพื่อนำมาใช้เป็นพื้นที่ของวัด สมัยก่อนบริเวณเกาะแห่งนั้นเป้นป่ารกทึบ มีความอุดมบูรณ์ เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนชาวบ้านก็จะเข้าไปหาเห็ดป่า หาของป่า เพื่อนำไปประกอบเป็นอาหารเลี้ยงชีพ บริเวณเกาะแห่งนั้นมีต้นไม้หลากหลายชนิด แต่ต้นไม้ที่เกิดขึ้นมากในบริเวณเกาะ คือ ต้นตะเคียน ทำให้ชาวบ้านเรียกเกาะแห่งนั้นว่า เกาะตะเคียน ต่อมาเมื่อหลวงปู่จันทร์แรม ได้สร้างวัดจนสำเร็จ พระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ก็เริ่มย้ายมาจำพรรษาที่วัดระหานด้วย ทำให้กุฏิสำหรับพระสงฆ์นั้นไม่เพียงพอ หลวงปู่จันทร์แรมและชาวบ้านจึงร่วมกันคิดหาวิธีการแก้ปัญหาและได้ข้อสรุปว่า จะร่วมกันสร้างกุฏิให้กับพระสงฆ์ที่เข้ามาจำพรรษาในบริวณเกาะตะเคียนที่ยังเป็นที่ว่างอยู่ ชาวบ้านจึงร่วมกันนำไม้ไผ่ที่อยู่บริเวณวัดมาสร้างเป็นกุฏิสำหรับพระสงฆ์ เมื่อสร้างกุฏิสำหรับพระสงฆ์บริเวณเกาะเคียนแล้ว ชาวบ้านจึงไม่ค่อยที่จะเข้าไปบริเวณที่แห่งนั้นมากนักเพราะเป็นที่สำหรับพระสงฆ์ แต่ก็มีชาวบ้านบางกลุ่มที่ยังเข้าไปหาของป่าอยู่ และมีเรื่องเล่าว่ามีชาวบ้านได้เข้าไปหาของป่าที่เกาะตะเคียนในตอนกลางคืน ได้พบดวงแก้วสีเหลืองทองลอยขึ้นจากป่าปริเวณนั้น หรือเมื่อเป็นวันพระใหญ่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงก็ได้พบกับดวงแก้วที่ลอยขึ้นมาจากบริเวณเกาะตะเคียนเช่นกัน ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องรักษาบริเวณวัดแห่งนี้ เมื่อหลวงปู่จันทร์แรมมรณภาพ พระสงฆ์ที่เคยจำพรรษาอยู่บริเวณเกาะตะเคียนก็ได้แยกย้ายกันไปวัดอื่นๆ ทำให้ปัจจุบันเกาะตะเคียนเหลือพระสงฆ์ที่จำพรรษาและอยู่ที่กุฏิบริเวณเกาะตะเคียนไม่มากนัก บางกุฏิที่ไม่ได้รับการบำรุงรักษาก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา

จากข้อมูลที่ได้ทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเกาะตะเคียน ณ วัดระหาน คณะทีมงานได้เล็งเห็นถึงความต้องการ และความสำคัญของข้อมูล จึงได้หาแนวทางการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยคณะทีมงานอยากส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชน โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางรูปแบบออนไลน์ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กของชุมชน นำเสนอความเป็นวัดระหานในด้านต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น หรือการติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ตามเส้นทางต่างๆที่เป็นเส้นทางหลัก เพื่อให้เป็นที่พบเห็นได้ง่ายของนักท่องเที่ยว หรือจัดให้มีการทัศนศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนหรือผู้คนที่มีความสนใจให้เข้ามาเรียนรู้ได้ ซึ่งจะช่วยให้มีการท่องเที่ยวภายในวัดและชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทำให้เป็นที่รู้จักและสามารถสร้างรายได้ให้กับในชุมชนได้อีกด้วย

       

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู