NS-02 ปฏิบัติงานเดือนตุลาคม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายโสภณวิชญ์ มาตราช ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมดังนี้

ในวันที่ 12-14 ตุลาคม 2564 ได้ประชุมวางแผนเตรียมพร้อมการปฏิบัติงาน ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อการดำเนินงานตามแผนอย่างราบรื่น

ในเดือนนี้เป็นการจัดโครงการสำรวจเส้นทางและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลชุมเห็ด ตามนโนบายของโครงการ เพื่อพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมในการท่องเที่ยว

โครงการนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ทั้งคณาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานในการปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือกันอย่างเป็นไปตามแบบแผน

โดยเริ่มจาก

1. วัดป่ารุ่งอรุณ ภายในวัดบรรยากาศร่มรื่น ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันรักษาและอนุรักษ์สถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทางศาสนา ทำให้ดูสะอาดและการเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ ภายในวัดจะมีอุโบสถที่เป็นเอกลักษณ์ มีความสวยงามและโดดเด่น เป็นสีขาวสง่า ภายในตกแต่งด้วยกิจกรรมภาพวาดฝาผนังที่เป็นเรื่องราว และประตู – หน้าต่างวิจิตรศิลป์ด้วยการแกะสลักไม้ เป็นรูปแบะลวดลายที่สวยงาม

2. กลุ่มทอผ้าไหมไทย บ้านหนองตราดน้อยและบ้านหนองไทรงาม มีผู้ใหญ่บ้านหนองตราดน้อยเป็นประธานในการดูแลเกี่ยวกับสินค้า OTOP ที่ทำให้ชาวบ้านได้สร้างรายได้เพื่อเลี้ยงชีพ โดยนอกจากผ้าไหมจะมีลวดลายที่สวยงาม ยังนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้ามากยิ่งขึ้น

3. ว่าวแอก โดยมีคุณพ่อณรงค์ อุไรแข ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำว่าวแอก สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ลูกหลานได้สืบเนื่องภูมิปัญญานี้ต่อไปอย่างเต็มใจ

4. งานหัตถกรรมฝีมือ บ้านหนองตราดน้อย ซึ่งเป็นการผลิตสินค้าด้วยความตั้งใจและการออกแบบที่สวยงาม และสามารถใช้ได้จริงในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคน นอกจากจะเป็นความสวยงามให้กับผู้ที่ใช้งาน ยังสามารถส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการขายส่งออก หรือตามงานสินค้าOTOP

5. สวนน้ำเนรมิต ตั้งอยู่ที่บ้านโกรกขี้หนู เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ สถานที่แห่งนี้สามารถรับรองการพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ ทั้งร้านกาแฟ ที่พัก และสวนน้ำ เพื่อสร้างบรรยากาศสถานที่ตรงนี้ให้ครบวงจร และเป็นสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์
แต่เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดโรค Covid -19 ยังต้องงดการใช้บริการ

ในการปฏิบัติงานลงพื้นที่ในเดือนตุลาคม 2564 ยังมีอุปสรรคทางด้านสภาพอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ และบางสถานที่ยังต้องปฏิบัติตามกฏกระทรวงสาธารณสุข เลยทำให้การประชาสัมพันธ์หรือการสัมผัสบรรกาศจริงไม่เต็มที่ แต่ก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างราบรื่น

อื่นๆ

เมนู