ข้าพเจ้า นางสาวศิริพร โจมรัมย์ ผู้ปฎิบัติงานประเภท ประชาชน ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

จากการปฏิบัติงานการลงพื้นที่ติดตามสำรวจข้อมูล และประเมินความพึงพอใจของกลุ่มทอผ้า ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ในเดือนตุลาคม พ.ศ 2564 เพื่อติดตามความคืบหน้าและการพัฒนาลายผ้าให้มีความแตกต่างและแปลกใหม่จากเดิม รวมถึงประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการหรือชาวบ้านเกี่ยวกับการดำเนินโครงการนี้ เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนากิจกรรมโครงการ หรือจัดกิจกรรมโครงการในครั้งต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้านในชุมชนมากที่สุด จากการสำรวจข้อมูล พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนาลายผ้าทอ และได้มีการนำมาทอตามลายที่พัฒนาขึ้น และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และสืบเนื่องเนื่องจากในภาวการณ์ปัจจุบันที่กำลังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การลงพื้นที่ครั้งนี้ ทางผู้ปฏิบัติงานได้มีการดำเนินการไปตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันโควิด-19 คือ D-M-H-T-T เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามั

ย การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู